Gezocht: nieuwe leden NBA-Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad is voor 2020 op zoek naar drie nieuwe leden. Per 1 juni 2020 komen de zetels vacant van: voorzitter, lid - accountant in de publieke sector en lid - internal auditor. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 31 december 2019.

NBA-Signaleringsraad

De NBA-Signaleringsraad, met prof.dr. Martin Hoogendoorn als voorzitter, rapporteert over de uitkomsten en signalen uit het NBA-programma Kennis Delen en legt hierbij de verbinding met de ontwikkelingen in de samenleving. Het programma vormt onderdeel van de Oranje Brigade uit de NBA Vernieuwingsagenda. In dit kader brengt de raad driemaal per jaar een publieke managementletter (PML) of soortgelijke publicatie (Open brief of Discussierapport) uit. Deze zijn terug te vinden bij het Programma Kennis Delen.

Programma Kennis Delen

In het NBA-beleidsprogramma Kennis Delen wordt de kennis van accountants collectief ingezet om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. Het accent ligt hierbij op risico’s op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle. Dit zijn risico's met een systematisch karakter die duiden op problemen die de specifieke organisatie overstijgen en hierdoor een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Naast sectoren kan de Signaleringsraad ook voor een specifiek thema kiezen.

Profielschets kandidaten

De NBA-Signaleringsraad komt driemaal per jaar twee uur bij elkaar (in januari, april en oktober). In deze vergaderingen worden de concepten van de PML's besproken en vindt discussie plaats over signaalwaardige sectoren en thema's. Voor elke PML fungeert afwisselend een van de leden van de raad als ambassadeur. De ambassadeur ondertekent de PML, samen met de voorzitter van de NBA, en is actief betrokken bij de totstandkoming van de tekst. Omdat de raad uit zeven leden bestaat, zal een lid gemiddeld eenmaal per twee jaar als ambassadeur optreden.

Per 1 juni 2020 zijn de volgende zetels vacant:

  • Voorzitter, vertegenwoordiger van de universitaire wereld op accountancygebied. Verwacht wordt een groot maatschappelijk netwerk, een actieve rol in het universitaire onderwijs en kennis van accountancy en/of externe verslaggeving.
  • Lid, accountant werkzaam in de publieke sector. Dit betreft een overheidsaccountant of een accountant werkzaam bij een overheidsorganisatie.
  • Lid, internal auditor.Dit betreft een accountant die werkzaam is bij de interne auditdienst van een beursgenoteerde onderneming, financiële instelling of een OOB-organisatie.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat ze een brede maatschappelijke oriëntatie hebben en een gedegen kennis van accountancythema’s. Verder hebben ze affiniteit met het NBA-programma Kennis Delen en zijn ze vanuit hun ervaring in staat om een passende bijdrage te leveren aan de raad. De voorzitter woont eenmaal per jaar een bestuursvergadering van de NBA bij, om een update te geven over het programma Kennis Delen.

Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar.

Voor leden van de raad is de NBA-vacatieregeling van toepassing.

Aanmeldprocedure

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 hun belangstelling kenbaar maken aan de secretaris van de raad, Michèl Admiraal, m.admiraal@nba.nl. Na sluiting van de termijn vinden gesprekken plaats met geselecteerde kandidaten, op grond waarvan een voordracht aan de raad wordt opgesteld. Hieruit kiest de raad de definitieve kandidaat, die vervolgens aan het bestuur van de NBA ter benoeming zal worden voorgedragen.