Gezocht nieuw lid voor de Sectorcommissie Asset Management

De NBA zoekt voor de Sectorcommissie Asset Management (SAM) een nieuw lid met brede kennis van (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. Met name kandidaten met een Internal auditor-achtergrond, juridische of compliance kennis en ervaring worden uitgenodigd te reageren. Vanwege het beleid van diversiteit worden vrouwelijke kandidaten met name uitgenodigd te reageren.

De SAM adviseert (gevraagd en ongevraagd) het bestuur over:

 • het beleid voor Asset management voor zover dit betrekking heeft op de rol van accountants,
 • vaktechnische en beleidsmatige vraagstukken die specifiek zijn voor de sector Asset management en liggen op het gebied van accountantscontrole, aan controle verwante werkzaamheden, governance en externe verslaglegging.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de SAM:

 • Het onderhouden van contacten met wet- en regelgevers, toezichthoudende instanties en overkoepelende brancheorganisaties in de financiële sector.
 • Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten in binnen- en buitenland op genoemde gebieden. Onderzoeken en rapporten opstellen.
 • Het analyseren en becommentariëren van ontwerpen van internationale controle- en verslaggevingsstandaarden die specifiek zijn voor financiële c.q. beleggingsinstellingen en het ondersteunen NBA-vertegenwoordigingen die internationaal actief zijn. Het ondersteunen van de NBA vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) op het gebied van de verslaggeving door middel van richtinggevende publicaties ten behoeve van de uitoefening van de accountantsfunctie in de AM-sector.
 • Het geven van voorlichting, tools en templates aan de leden en het bevorderen van gedachtewisselingen tussen leden en in het kader daarvan meewerken aan studieconferenties e.d. 

Profielschets

Voor de SAM zoeken we een kandidaat met deskundigheid op het vlak van (beheerders van) beleggingsinstellingen of beleggingsondernemingen, bij voorkeur iemand die werkzaam is op het gebied van Internal Audit, op juridisch of compliance gebied bij een (beheerder van een) beleggingsinstelling of beleggingsonderneming. Het zijn van accountant is hierbij geen vereiste.

De commissieleden acteren met gezag, zonder last of ruggespraak, hebben draagvlak en zijn herkenbaar voor de NBA leden.

De commissieleden voldoen verder aan het volgende profiel:

 • Zijn van onbesproken gedrag.
 • Beschikken over brede kennis en ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke of private domein.
 • Zijn beschikbaar: per jaar wordt naar verwachting een beslag van circa 40 uur op de directe werktijd gelegd voor de leden, uitgaande van 7 vergaderingen per jaar.
 • Verwacht wordt ook dat men inbreng levert in werkgroepen, externe overleggen met sector gerelateerde brancheorganisaties en toezichthouders.
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan publicaties.
 • Geen 'conflict of interest' uit hoofde van andere nevenactiviteiten hebben.
 • Een brugfunctie kunnen invullen tussen het Algemeen Bestuur van de NBA, de accountancybranche, publieke en private sector en andere stakeholders.
 • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het specifieke werkterrein van de commissie.

Benoemingsperiode

Leden van de commissie worden door de NBA benoemd voor een periode van in eerste instantie vier jaar met optioneel een tweede termijn. De commissieleden ontvangen een vergoeding, indien men daarvoor in aanmerking komt, conform de NBA vacatieregeling.

Informatie en reageren

Meer informatie over de plannen van de commissie kunt u opvragen inwinnen bij de heer Rob Schouten, secretaris van de commissie via 020-3010318. 

Kandidaten kunnen reageren tot uiterlijk 1 oktober 2018, door een beknopte brief met CV te sturen naar de heer Rob Schouten via: r.schouten@nba.nl.

Om diversiteitsredenen nodigen wij graag vrouwen uit om te reageren op deze vacature.