Gezocht: Lid voor Werkgroep verklaringen

De NBA Werkgroep verklaringen is op zoek naar een accountant (AA/RA) met vaktechnische affiniteit met voorbeeldteksten.

De NBA streeft naar diversiteit. De samenstelling van haar ondersteunende gremia moet daarom zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van het heterogene ledenbestand.

Accountants die voldoen aan onderstaand profiel en interesse hebben in de vacature worden gevraagd zich beschikbaar te stellen om in het voorjaar van 2020 toe te treden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met uiterlijk vrijdag 29 november 2019.

Profiel van de kandidaten

De benoeming van accountants in de werkgroep is op persoonlijke titel. De leden brengen daarbij hun bagage mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar acteren zonder last. Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep om implicaties voor de voorbeeldteksten te onderkennen en de benodigde toelichting daarop te kunnen geven.

Werkgroep verklaringen is een werkgroep. Er wordt gezocht naar praktische inbreng. Gezien de maatschappelijke rol van de NBA en het ACB wordt gestreefd naar een diverse samenstelling.

Naast binding met de voorbeeldteksten moeten de kandidaten zo veel mogelijk voldoen aan het volgende profiel:

  • vaktechnische affiniteit en ervaring;
  • onafhankelijke denker;
  • teamworker;
  • helicopterview;
  • secuur;
  • energiek.

Tijdbesteding

De werkgroep vergadert circa zes maal per jaar. De voorbereiding voor een vergadering is normaal gesproken ten minste 4 uur. Aan de leden wordt gevraagd mee te werken aan projectgroepen. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van drie jaar. Beoogde leden committeren zich aan een actieve betrokkenheid bij de werkgroep en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Wie zijn wij?

Werkgroep verklaringen

De werkgroep ondersteunt het Adviescollege beroepsreglementering (ACB) en de Subcommissie assurance (SCA). Haar primaire taak is de voorbeeldteksten in Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) deel 3 te onderhouden op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Nadere Voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en behoeften uit de praktijk.

Vanzelfsprekend volgt de werkgroep de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau en binnen de International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) van IFAC.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse voor deze functie per e-mail melden aan André Broers, secretaris van de werkgroep, via het e-mailadres a.broers@nba.nl. Reacties bevatten een duidelijke motivatie en kunnen met een CV tot en met vrijdag 29 november 2019 worden ingestuurd.

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de termijn vinden in de eerste helft van december 2019 gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. De gesprekken vinden plaats bij de NBA in Amsterdam. De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan de werkgroep. Het gaat om toetreding in het voorjaar van 2020.

Nadere informatie

Neem voor meer informatie contact op met Bregje de Klaver RA (bdeklaver@deloitte.nl / 06-83339548) voorzitter van Werkgroep verklaringen.