Gezocht: Bestuurslid algemeen bestuur – profiel OOB

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden waarvan drie leden van het bestuur door de ledengroepen openbaar accountants, intern en overheidsaccountants en accountants in business zijn afgevaardigd. De overige vier worden door de ledenvergadering benoemd. Op dit moment maken twee niet-accountants deel uit van het bestuur.

vacature-in-gesprek-600x375.jpg

Voor de invulling van deze vacature zijn wij op zoek naar een titeldrager werkzaam als praktiserend accountant bij een kantoor met een OOB-vergunning. 

Profielschets

Wij verwachten dat het nieuwe bestuurslid een actieve bijdrage levert aan de lange termijn waardecreatie, de strategievorming en de beleidsvorming, en daarnaast de ingezette koers volgt en bewaakt dat het gekozen beleid wordt vertaald in concrete maatregelen. Daarom wordt gezocht naar kandidaten met een brede scope die een visie hebben op de positie van de accountant in de volle breedte van de maatschappij.

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sexe en multiculturele achtergrond een belangrijk aspect is.

Algemeen profiel

Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, meerjarige bestuurlijke ervaring, brede scope, uitstekende communicatieve vaardigheden, consensusgerichte instelling, tact, integriteit en moreel besef, van onbesproken gedrag, aanspreekbaar, onafhankelijk, stelt kritische vragen en durft eigen standpunt in te nemen en te verdedigen, teamspirit en een proactieve houding.

Governance

Visie op toezicht, compliance en governance, ervaring als bestuurder of toezichthouder, kennis van modern toezicht.

Vakinhoudelijk

Kennis van het vak van de controlerend accountant, visie op de ontwikkeling van het vak en vaktechniek, zicht op relevante wet- en regelgeving, inzicht in mogelijkheden en consequenties van digitalisering in relatie tot het beroep, visie op cultuur- en gedragsontwikkeling in relatie het beroep.

Werkgeverschap beroepsgroep

Visie op en aandacht voor ontwikkeling goed werkgeverschap, ontwikkeling aantrekkingskracht opleiding en beroep.

Maatschappelijke sensitiviteit

Besef van verantwoordelijkheid van de accountant in maatschappelijk verkeer en vervulling maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen.  Actuele kennis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij, binnen opleidingen en kantoren en de beroepsgroep.

Internationale dimensie

Zicht op internationale ontwikkelingen op het terrein van accountancy. Internationale ervaring is een pré.

Kernwaarden NBA

Verbinden - Samenwerken - Kwetsbaarheid - Veiligheid

Tijdsbeslag

De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid zal rekening moeten houden met een tijdsbeslag van gemiddeld drie dagen per maand (250 uur per jaar) voor het voorbereiden en het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, tussentijds telefonisch overleg en eventuele overige activiteiten die voortkomen uit het lidmaatschap van het bestuur.

Vergoeding

Voor bestuursleden is een vaste vergoeding van € 18.831, - per jaar beschikbaar. De reiskosten worden geacht in dit bedrag te zijn verrekend.

Procedure

Kandidaten die belangstelling hebben voor het vervullen van de vacante positie in het bestuur worden uitgenodigd hun curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatie vóór 1 februari 2022 te sturen naar e.steenwijk@nba.nl. Kandidaten worden vervolgens op de longlist geplaatst, waarna de selectiecommissie bestaande uit twee bestuursleden van de NBA, ondersteund door een selectiebureau de longlist bespreken.  Vervolgens voert het selectiebureau oriënterende gesprekken met een nader te bepalen aantal kandidaten en bepaalt op basis van de gespreksindrukken welke kandidaten het best lijken te passen bij het zoekprofiel.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De directie van de NBA zal deze gesprekken ook bijwonen. Deze gesprekken worden begeleid door een selectiebureau.

Nadat de selectiecommissie de voorkeurskandidaat heeft gekozen wordt een referentie-onderzoek uitgevoerd en volgt er een ‘pre-employment’ screening, die wordt uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau. De bevindingen zal het bureau in eerste instantie voorleggen aan de betrokken kandidaat. Na diens instemming wordt de rapportage aangeboden aan de selectiecommissie.

De selectiecommissie draagt de eind-kandidaat voor aan het bestuur, die na instemming de kandidaat voor benoeming voordraagt aan de Algemene Ledenvergadering in juni 2022.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Wammes, directeur, b.wammes@nba.nl, 020-3010301.