Gezocht: AA-lid Klachtencommissie NBA

In mei 2020 treedt, conform het rooster van aftreden, één AA-lid van de Klachtencommissie NBA af. Voor deze vacature is het NBA-bestuur op zoek naar een openbaar accountant die interesse heeft om als AA-lid deel te nemen in de Klachtencommissie NBA. 

De Klachtencommissie NBA heeft tot taak klachten tegen accountants op een zorgvuldige wijze te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen. De commissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden. Zij wordt bijgestaan door twee secretarissen.

Taken RA- en AA-leden

De RA- en AA-leden van de Klachtencommissie zijn belast met het behandelen van klachten tijdens de hoorzitting. Ook zijn zij betrokken bij het tot stand komen van de beslissing op de klacht.

Profiel Klachtencommissie-lid

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten:

  • ruime ervaring als eindverantwoordelijk openbaar accountant;
  • rijke vakinhoudelijke kennis en het vermogen om deze kennis binnen de dagelijkse praktijk te plaatsen;
  • inlevingsvermogen;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.

Gezien de samenstelling van de Klachtencommissie NBA roepen wij vooral ook vrouwen op te reageren.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat wordt behandeld op een hoorzitting. De afgelopen jaren heeft de Klachtencommissie circa 20 hoorzittingen per jaar gehouden. De deelname aan de klachtbehandeling wordt conform een roulatieschema verdeeld over de verschillende leden van de Klachtencommissie.

Benoeming

De benoeming is voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmalig (voor een periode van vier jaar) mogelijk. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het NBA-bestuur, de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Presentiegeld

De leden van de Klachtencommissie ontvangen voor de behandeling van een klacht presentiegeld en reistijdvergoeding volgens het Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie. Dit besluit is gebaseerd op de Verordening op de kostenvergoedingen.

Reageren

U kunt tot en met vrijdag 7 augustus 2020 reageren door uw reactie en cv te mailen naar het secretariaat van de Klachtencommissie NBA, ter attentie van mevrouw mr. H.C. van der Meer en mevrouw mr. F.B. Vles-Jager (klachtencommissie@nba.nl).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. H.C. van der Meer (020 301 0453 / m.vandermeer@nba.nl) of mevrouw F.B. Vles-Jager (020 301 0312 / f.vles-jager@nba.nl).