Gezocht: 2 bestuursleden voor ledengroep openbaar accountants

Het Ledengroepbestuur Openbaar Accountants zoekt twee nieuwe bestuursleden (waaronder een voorzitter), die actief willen meedenken over de belangrijke uitdagingen waarvoor het openbaar accountantsberoep staat. Daarnaast wordt een actieve bijdrage verwacht in de transformatie van de NBA naar een nieuwe beroepsorganisatie. Het bestuur zoekt iemand voor de functie 'Voorzitter' met de AA-titel.

Belangstellenden voor deze functie worden verzocht om uiterlijk vrijdag 30 augustus te reageren.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om actief bij te dragen aan koers en ontwikkeling van het openbaar accountantsberoep;
 • De mogelijkheid om te adviseren en te initiĆ«ren m.b.t. nieuwe of herziene beroepsregelgeving;
 • De mogelijkheid om te adviseren in de bestuurlijke en beleidsmatige inrichting van de beroepsorganisatie NBA;
 • Een initiatiefrijke bestuurlijke omgeving waarin u uw bestuurlijke ervaring kunt verrijken.

Wat vragen wij?

Kandidaten worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 1. Actief het openbaar beroep uitoefenen, bij voorkeur in een directie- of managementfunctie binnen het eigen accountantskantoor;
 2. Beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 3. In staat zijn op hoofdlijnen te besturen;
 4. Beschikken over goede communicatieve vaardigheden;
 5. Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het gehele beroep in brede zin;
 6. Oog hebben voor innovatie en nieuwe methoden en technieken;
 7. Besef hebben van het brede werkveld waarin de openbaar accountant opereert: stakeholders, klanten, toezichthouders, soort opdrachten en de spanningen die dit op kan leveren wegens conflicterende belangen;
 8. Besef hebben van de publieke perceptie van het accountantsberoep en het hoge profiel van de openbaar accountant in deze;
 9. Van onbesproken gedrag zijn en geen belangenconflict hebben met overige nevenactiviteiten;
 10. Geen zitting hebben in regulerende of toetsende gremia van de NBA (Adviescollege beroepsreglementering, College Kwaliteitsonderzoek, Raad voor Toezicht);
 11. Geen bestuursfunctie vervullen bij een belangenorganisatie of serviceorganisatie werkzaam binnen of ten behoeve van de accountancy.

Voor de kandidaat voor het voorzitterschap wordt verwacht dat hij of zij de AA-titel draagt.

Tijdsbesteding en vergoeding

Het bestuur van LOA vergadert 3 uur per maand met daarnaast de benodigde voorbereiding (minimaal 2 uur per vergadering). Tevens kunnen afzonderlijke leden van het bestuur deelnemen in werk- en/of projectgroepen. De tijdsbesteding van bestuursleden is 80 - 100 uur per jaar.

Bestuursleden LOA hebben recht op vacatiegelden conform de NBA-regeling.
De normale termijn voor een ledengroepbestuurder is vier jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing. In de nieuwe governancestructuur van de NBA verdwijnen de ledengroepen en komen er Faculties en Communities. Dat betekent dat de bestuurstermijn korter kan zijn dan vier jaar, waarbij natuurlijk de mogelijkheid bestaat een rol te gaan spelen in de nieuwe Faculties en Communities.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 30 augustus door een mail te sturen naar de voordrachtscommissie, t.a.v. Rob Heinsbroek, via r.heinsbroek@nba.nl
In deze mail ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Een beknopte motivatie om zitting te willen nemen in het bestuur LOA;
 • Een CV met huidige functie en nevenfuncties met een focus op relevantie voor bestuur LOA;
 • Verhinderdata in de periode 2 september t/m 13 september, t.b.v. een eventueel gesprek met de selectiecommissie.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met geselecteerde kandidaten. De voordrachtscommissie bestaat uit Diana Clement (voorzitter LOA) en Endymion Struijs (bestuurslid). 

Benoeming

Benoeming vindt plaats door de Ledengroepvergadering van LOA op 16 december 2019.

Nadere informatie

Nadere informatie over het bestuur LOA is te verkrijgen bij de leden van de voordrachtscommissie; mevrouw Diana Clement (dmclement@borrie.nl) en Endymion Struijs (endymion.struijs@endymion.amsterdam).
Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van het LOA-bestuur (f.devries@nba.nl).