Coziek zoekt twee commissieleden

Voor de Sectorcommissie Coziek is de NBA op zoek naar twee commissieleden. Het betreft één kandidaat met een IT/EDP-achtergrond (RE; RA is een pré) en één kandidaat werkzaam bij een SRA-kantoor. Beiden beschikken over voldoende kennis van en ervaring in de zorgsector. De NBA streeft naar diversiteit. 

Samenstelling

Coziek bestond al langer en functioneert sinds 2014 als officiële sectorcommissie van de NBA. De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. De commissie is inmiddels pluriform samengesteld en bestaat uit openbare accountants, een interne accountant en een accountant in business die werkzaam zijn voor/bij zorgaanbieders. De zorgsector bestaat uit de sectoren Cure en Care/GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo, Jeugdzorg, Wijkverpleging en Forensische Zorg. De commissie vertegenwoordigd de NBA in de zorgsector en fungeert ook als adviesorgaan voor het NBA-bestuur.

Werkgebied

Coziek vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector waaronder NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties, waaronder Fizi. Thema's uit het Jaarplan zijn onder andere regelgeving en verminderen administratieve lasten (project Blauwe Brigade), kwaliteit jaarrekeningen en SBR, bedrijfsvoerings- en audit-vraagstukken (HT en project Ketenkracht), bekostigingsverantwoordingen, subsidieafrekeningen en innovatieve ontwikkelingen op IT-gebied. Coziek voert in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelingen, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid in de praktijk.

Profielschets

Van de kandidaten wordt deskundigheid en ervaring verwacht op het gebied van de zorg.

Een kandidaat is als IT/EDP-auditor (RE; RA is een pré) werkzaam in de zorg, fungeert in principe als partner op directieniveau en beschikt over een brede, representatieve (IT-advies) portefeuille en netwerk in de zorgsector. Hij/zij heeft ervaring met en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen en in staat om vanuit een IT-perspectief vroegtijdig mogelijkheden en risico's te benoemen.

De tweede kandidaat is werkzaam in de zorgsector, bij een SRA-kantoor, fungeert in principe als partner op directieniveau bij zorginstellingen en beschikt over een brede, representatieve portefeuille en netwerk in de zorgsector. Hij/zij heeft ervaring met en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.

Het commissielid voldoet verder aan het volgende profiel:

  • Van onbesproken gedrag en geen belangentegenstelling uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
  • Goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk in de zorgsector en relevante nevenfuncties zijn een pre.
  • Werkzaam in een positie met voldoende gezag en senioriteit.
  • Deelname aan 8 plenaire vergaderingen per jaar van gemiddeld 2 uur, exclusief voorbereiding.
  • Inbreng bij een of meer werkgroepen die betrekking hebben op bovengenoemde sectoren, waarbij periodiek overleg dan wel conference-calls plaats kunnen vinden.
  • Beschikbaarheid voor externe overleggen met sector gerelateerde brancheorganisaties, toezichthouders en andere relevante partijen.
  • Bereidheid om mee te schrijven aan relevante publicaties die vanuit Coziek worden opgestart dan wel waarbij Coziek als sectorcommissie direct betrokken is.
  • Geschiktheid voor het vervullen van een brugfunctie tussen het NBA-bestuur, de accountants in de sector en andere stakeholders.

Leden van de commissie worden door de NBA benoemd voor een periode van vier jaar met optioneel een tweede termijn. De commissieleden ontvangen, indien men daarvoor in aanmerking komt, een vergoeding volgens het commissiereglement NBA en de vacatiegeldregeling.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen reageren tot uiterlijk woensdag 2 januari 2019 (herhaalde oproep), door per email een brief met CV te sturen naar de secretaris van Coziek. Bij hem kunt u eventueel ook nadere informatie over de commissie opvragen. Kandidaten worden bij gebleken geschiktheid uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie, waarna een benoemingsvoorstel aan het NBA-bestuur wordt gedaan.

Secretaris Coziek
drs. P.J.J. (Koos) Vos RA
E-mail: k.vos@nba.nl
Telefoon: 020 3010 347