Stichting Accountantsfonds

De stichting accountantsfonds heeft per 31 mei 2022 de activiteiten beëindigd. In recente jaren is het aanwezige vermogen besteed aan ondersteuning van diverse onderzoeksprojecten. Deze projecten zijn gericht op de bevordering van adequate regelgeving en educatie, afgestemd op de beroepsuitoefening van accountants. Het bestuur van de stichting stelt vast dat het vermogen van de stichting in de afgelopen jaren ten goede is gekomen aan het accountantsberoep in brede zin. De boeken, documenten en overige bescheiden van de stichting zijn opgenomen in het centrale archief van de NBA.

De Stichting Accountantsfonds is opgericht in 1931 met als doel het verlenen van ondersteuning aan leden en oud-leden van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) of hun nabestaanden, die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren.

Gedurende 2011 en 2012 is door het bestuur van de stichting geconstateerd dat er vrijwel geen aanvragen voor financiële ondersteuning worden ingediend. Om die reden is het stichtingsbestuur in overleg getreden met het bestuur van het NIVRA om mogelijkheden te bespreken voor het ondersteunen van nieuwe activiteiten. Dit heeft met ingang van 2013 vorm gekregen.

Twee doelstellingen met nieuwe hoofddoelstelling

Naast de oorspronkelijke doelstelling van individuele steunverlening heeft de stichting vanaf begin 2013 als 2e doelstelling om de ontwikkeling van onderzoek- en educatieprogramma’s te subsidiëren. Deze programma’s moeten de invoering en naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de beroepsuitoefening van accountants, bevorderen. Op deze manier kan het opgebouwde vermogen van de stichting mede worden aangewend ten gunste van het accountantsberoep in brede zin. De 2e doelstelling is sinds 2013 de facto de primaire doelstelling geworden.

Voor beide doelstellingen zijn door het bestuur criteria geformuleerd.

Activiteiten

Activiteiten van de stichting zijn onder andere:

 1. Financiering van een onderzoek naar 'het stelsel van rechtsbescherming bij toezicht op accountants(organisaties)', in 2015 uitgevoerd door de Erasmus School of Law (ESL) en het IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG).
 2. Co-financiering van een onderzoek naar de toepassing van Standaard 220 en 600, in 2013 uitgevoerd door het Global Accountability Development Institute (GADI). Hierin werken de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Leiden, de De Paul University (Chicago, VS) en de NBA samen.

Deze projecten passen alle in de primaire doelstelling van de Stichting: ondersteuning van onderzoek- en educatieprogramma’s gericht op regelgeving en beroepsuitoefening van accountants. In elk jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten in dat jaar opgenomen.

Actuele activiteiten 2016-2020

 1. Ondersteuning van de Foundation for Auditing Research voor een periode van vijf jaar (2016-2020).
 2. Ondersteuning van het onderzoeksproject ‘De beroepseer van de accountant’, uitgevoerd door de Stichting beroepseer in 2017, resulterend in de publicatie ‘Artikel 5 – de beroepseer van de accountant’ in december 2017.
 3. Ondersteuning van het onderzoek ‘Driehoek externe toezichthouder, interne toezichthouder en accountant’, uit te voeren door de Erasmus School of Law in 2017 en 2018.
 4. Ondersteuning van het Open Access model van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie voor drie jaar (2018-2020). Hiermee wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van alle wetenschappelijke artikelen voor accountants, studenten en overige geïnteresseerden vergroot.
 5. Ondersteuning van de zogenaamde ‘Auditpedia’, geïnitieerd door Margreeth Kloppenburg. Dit is een contentplatform en online leeromgeving voor en door accountancystudenten en -docenten.

Beleidsplan 2016-2020

Het bestuur heeft in 2016 een beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar (periode 2016-2020). Dit beleidsplan bevat informatie over de doelstellingen van de stichting, de inrichting van het bestuur en de financiële middelen, en de ondersteuning van de Foundation for Auditing Research.

Hoofdlijnen uit het beleidsplan

De hoofdlijnen uit het beleidsplan zijn als volgt:

 1. Primaire doelstelling: ondersteuning van onderzoek- en educatieprogramma’s gericht op regelgeving en beroepsuitoefening van accountants
 2. Ondersteuning Foundation for Auditing Research voor 5 jaar
 3. Afbouw van de financiële middelen voorzien in 2020

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Jos van Huut RA, voorzitter
 • drs. Jaap Hetebrij RA, penningmeester
 • drs. Esther van der Vleuten RA
 • Gabriël van de Luitgaarden RA

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, Rob Heinsbroek. De heer Heinsbroek is verbonden aan het stafbureau van de NBA. Het bestuur onvangt geen beloning, vacatiegeld of onkostenvergoeding.

Contactgegevens

Stichting Accountantsfonds
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
RSIN/fiscaal nummer: 804312394

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris stichting Accountantsfonds 088 496 03 10

Jaarverslagen

Elk jaarverslag bevat een financiële verantwoording en in het bestuursverslag een verslag van de uitgeoefende activiteiten in dat jaar.