Nieuwsarchief

2015

Commissaris moet opdracht aan accountant verlenen
Aib ziet grotere rol in bieden tegenwicht in besluitvormingsprocessen
NBA heeft opnieuw koninklijk predicaat
Overheid laat kans op lastenverlichting voor BV’s liggen
Tweede Kamer lijkt gevoelig voor NBA-voorstel voor lastenverlichting
Open brief NBA aan zorgsector: complexe sector vereist regie
Accountants meer gericht op voorkomen dan leren van fouten
NBA kritisch over wijzigingsvoorstellen Wta
NBA-monitor: accountants grotendeels op schema met verbetermaatregelen
Raad voor Toezicht presenteert uitkomsten jaarlijkse toetsing
Benoemingen NBA-bestuursleden
Monitoring Commissie Accountancy van start
Accountants-eed: graag kort en bondig
NBA reageert op wetsvoorstel accountantsorganisaties
Arrest benaming 'accounting'
Knelpunten decentralisatie sociaal domein
NBA-onderzoek naar uitgebreide controleverklaring
Knelpunten sociaal domein vragen acties gemeente en GR
Minister Dijsselbloem roept op tot cultuurverandering tijdens FEE-NBA vergadering
Accountants leggen eigen cultuur langs meetlat
Cultuurmeter beschikbaar voor accountantskantoren
Accountants gaan wettelijk roulatieregime volgen
NBA: 'Onderzoek AFM goed nieuws voor accountantsberoep'
Implementatie verbeterplan bij 400 niet-oob-kantoren van start
Nederlands 'AccountancyLab’ opgericht als Foundation for Auditing Research
Actualisering maatregelen uit rapport 'In het publiek belang'
NBA wil vergoeding voor accountants bij hulp aan curatoren
Wijziging KvK-nummer heeft impact op Standard Business Reporting-processen
Meningen verdeeld over micro-entiteiten 16 december 2015
NBA-reactie op conceptbesluit implementatie Europese regelgeving controles jaarrekening
NBA-handreiking 1131 'Toepassing ViO'

2016

Invoering Standaard 4410 voor micro-entiteiten uitgesteld tot 1 april
NBA publiceert de Standaarden over de controleverklaring voor alle controles
Geen samenstelverklaring bij samenloop met controle- of beoordelingsopdracht door zelfde accountant
NBA Monitor nu ook voor niet-oob-kantoren
NBA pleit voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag
Verbeterplan accountancy op schema, ook kleinere kantoren van start
Monitoring Commissie Accountancy presenteert eerste werkprogramma
Uitkomst consultatie: eisen bestuursverslag aanscherpen en accountantscontrole gewenst
Brief NBA over afrekening zorgkosten in jaarrekening 2015 van gemeenten en zorginstellingen
Micro-entiteiten en standaard 4410
Veroordeling Vestia-accountants geeft eenzijdig beeld
Commissie MKB: Signalen PML Horeca ook relevant voor detailhandel
Eerste niet-oob-accountantsorganisaties nemen deel aan NBA Monitor
Geen papieren jaarrekening? Geen punt
4410 en micro-entiteiten: Commissie geeft duidelijkheid
Eerste groep kleinere kantoren van start met invoering verbeterplan accountancy
Samenstelverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten
Accountants kiezen voor beroepseed
LIO presenteert volwassenheidsmodel informatiebeveiliging
Loftrompetten 2016 uitgereikt
Samenstellingsverklaring accountants mogelijk bij Bankentaxonomie
NBA pleit voor relevant en betrouwbaar bestuursverslag
Datalekken en Standaard 4410
Aanpassing BW2 teruggedraaid in voordeel van accountants zonder AFM-vergunning
LIO en IIA presenteren Internal Audit Ambition Model
Verantwoording zorg vergt goede externe en interne controle
Commissie MKB: accountant actief bij mkb-financiering
Accountants op Aruba leggen ook beroepseed af
Tweederde mkb-accountantskantoren aan de slag met verbetering controlepraktijk
Uitkomst ledenonderzoek accountants in business gepubliceerd
NBA pleit voor transparant AFM-toezicht
Samenwerking internal audit-functie, auditcommissie en externe accountant kan beter
NBA wil negatieve prikkels uit goodwill-model
Commissie pleit voor meer samenhang tussen theorie-en praktijkopleiding
Controlekwaliteit bij 'mkb-kantoren' schiet tekort
Visie Young Profs en studenten accountancy over meer samenhang tussen theorie- en praktijkopleiding
NBA pleit voor duidelijke taakverdeling binnen one tier board
Groeiend aantal mkb-kantoren implementeert maatregelen 'In het Publiek Belang'
Actualisering maatregelen 'In het publiek belang'
Lichte vooruitgang reputatie controlerend accountant
NBA schrapt ledenvergadering over governance
NBA verwelkomt nieuwe corporate governance code
NBA publiceert de laatste wijzigingen in de NV COS 2017
Lerend vermogen: NBA maakt keuzes voor 2017
NBA-handreiking 1137 - Corruptie
Nieuwe controleverklaring niet-oob's en toelichting

2017

Verduidelijking ingangsdatum nieuwe controleverklaring
Dilemma van de week: aanschaf kantoormeubilair
Ledengroep intern- en overheidsaccounants presenteert Jaarplan 2017
Model jaardocument zorg gepubliceerd
Vragen en antwoorden inzake totstandkoming prognosetafel AG2016
Brochure: 'Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring'
NBA reageert op VEB Accountantsbrief 2017
NBA verwelkomt rapport Werkgroep Focus op Fraude
Nieuwe standaard 4400N 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'
NBA en VNG werken samen aan verbetering
12.500 accountants hebben beroepseed afgelegd
Dilemma van de week: Datalek
Werksessie: onafhankelijkheid essentieel voor vertrouwen
Verwerkingswijze CAO VVT in jaarrekening 2016
Nieuwe NBA-brochure: wijziging waardering vastgoed in het mkb
81 signalen van onrechtmatig titelgebruik in 2016
NBA verbreedt debat over visie op beroep
Rapport Taskforce Publieke Verantwoording
Ledenvergadering NBA 19 juni 2017
Dilemma van de week: Verantwoorde keuze?
NBA van start met debat over visie op beroep
Dilemma van de week: Penningmeester
Platform Leren van toezicht: accountant, let op bij splitsing van klant
Retentierecht verdwijnt met nieuwe faillissementswet
Handleiding accountantscontrole decentrale overheden
Dilemma van de week: ‘Onderneming in zwaar weer’
Nieuwe impuls kwaliteitsverbetering accountantscontrole
Technologie sleutelwoord bij online visiedebat NBA
Behoefte aan assurance zal toenemen, maar ook veranderen
Herziene NBA-handreiking 1116 gepubliceerd
Kerngroep bijeen om te spreken over toekomst accountancy
Dilemma van de week: Goede resultaten
Jaarverslag 2016 Commissie MKB: meer helderheid dankzij Standaard 4410
Keurmerk belangrijkste toevoeging meerjarenplan Commissie MKB
NBA lid van MKB Nederland
NBA's mkb-activiteiten in 2016
Toetsingsprocedure aanleiding voor 26 tuchtklachten
Visiediscussie Zuid-Holland: helft denkt dat vak ingrijpend verandert
Visiediscussie Noord: Hopelijk gaat automatisering niet tegen ons werken
Financiële functie rijp voor disruptie
NBA reageert op consultatie Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties
Dilemma van de week: circulaire koerswijziging
Visietraject: NBA-afdelingen zien de verschillen alsmaar groeien
Nieuwe ontwikkelingen persoonsgebonden beroepscertificaten
Dilemma van de week: Noble of nobel?
IFAC publiceert rapport over visie toekomstbestendig beroep
Commissies eensgezind over toekomst accountancy
NBA publiceert overzicht kwaliteitsverbetering audit sector
Voorbeeldverklaring CRD-IV rapportages controle banken
Consultatie & Gesprek Green Paper Definitie Audit kwaliteit
NBA publiceert kwaliteitsfactoren voor niet-oob-accountantsorganisaties
Bijna alle accountants hebben de beroepseed afgelegd
Dilemma van de week: 'Lucratieve deal'
Kwaliteit ‘mkb-kantoren’ gaat vooruit
LIO en IIA Nederland presenteren uitkomsten benchmark
Accountancysector versterkt verbetermaatregelen
Strategie woningcorporaties in de steigers
Carin Gorter nieuw lid Monitoring Commissie Accountancy
Uitkomst ALV: Jongstra en Clement verlengen termijn bestuur
NBA kondigt indienen tuchtklacht aan bij 83 accountants zonder eed
Pieter-Paul Saasen legt lidmaatschap Stuurgroep Publiek Belang tijdelijk neer
Uitkomsten Accountancy Cultuurmeter: accountants vinden fouten bespreken nog lastig
NBA: AFM-rapport onderstreept noodzaak veranderingen door te zetten
Dilemma van de week: Hoe ver ga je?
Wat is uw aandeel als financial in het terugdringen van CO2-uitstoot?
NBA participeert in de 'Community of Practice Fairphone-as-a-Service'
Eerste fase visieproces accountancy ‘Een Beroep met Toekomst’ afgerond
Dilemma van de week: Terugdringen van CO2-uitstoot
Model algemene voorwaarden geactualiseerd
De accountant voor het block gezet
Tijdelijke commissie NVKS
Tweede fase visieproces ‘Een beroep met toekomst’ gestart
Vraag naar topfinancials stijgt explosief
Visietraject NBA: themagroepen liggen op schema
NBA dient 35 tuchtklachten in over niet-afleggen beroepseed
Dilemma van de week: Cushions
Ondertekensoftware voor accountants gratis beschikbaar gesteld
Accountantsonderzoek corporate governance verklaring uitgebreid
Dilemma van de week: Supporten of wegwezen
VEB en Limperg Instituut reageren op Green Paper Audit Kwaliteit
Cultuurmeter 2017
Dilemma van de week: Zorgen in de zorg!
NBA en Accountancy Europe: grotere rol accountants bij bedrijven in zwaar weer
Voortgang visietraject 'Een beroep met toekomst'
Accountantskamer behandelt 15 klachten tegen accountants zonder eed
Reacties op green paper voeden debat over audit kwaliteit
Visie document NBA-bestuur: grotere focus op maatschappij, kwaliteit en innovatie
Protocol geheimhouding praktijkopleidingen
Anne-Marike van Arkel vertrekt als algemeen directeur bij NBA
Presentatie rapport Tijdelijke commissie NVKS
Zitting accountantskamer tuchtklachten NBA
Van der Vegte kandidaat-voorzitter NBA
Succesfactoren controlekwaliteit in kaart gebracht
Nieuwe kandidaat bestuurslid
Bestuursbesluit hoogte aansprakelijkheidsverzekering
NBA handreiking Europese accountancyregelgeving
Kristalprijs 2017
NBA-kandidaatvoorzitters presenteren zich
Commissie MKB wil accountant als deskundige bij herstructurering mkb-onderneming
NBA publiceert definitieve agenda ALV
Onderzoek jaarverslagen: accountants geven korting om beursfondsen binnen te halen
Procedure bij benoeming nieuw bestuurslid op 19 december 2017
DilemmApp het beste dilemma van 2017 is…
Bestuur stelt NV COS 2018 vast
Jaaroverzicht DilemmApp door Hannie Bovens
Kandidaat-voorzitter Van der Vegte toegevoegd aan NBA-bestuur
Loftrompetten 2017
Nieuwe privacywetgeving in 2018
Reactie bestuur op consultatie visiedocument: thema’s en ambities breed gedragen
Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiedocument Structuurmodellen Accountancy

2018

Consortium publiceert whitepaper over circulaire bedrijfsmodellen
Nieuwe maatregel bevordert focus op lange termijn bij oob-controlepartners
Wijzigingen Wet minimumloon
Ontbreken Internal Auditfunctie is sluimerend risico
Werkgroep Fraude van start
Commissie Van Manen benadrukt praktische invulling accountantsonderzoek
Minister Bruins wil met accountantssector om tafel om regeldruk in de zorg te verlagen
Opvallend sterke groei in vraag naar universitair opgeleide financieel professionals
Let op bij oversluiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
NBA consulteert nieuwe NBA-handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord
Dilemma van de week: #Metoo
Herziene handreikingen 1109 en 1118
Accountant is verwerkingsverantwoordelijke bij samenstellingsopdrachten
Accountants kijken niet weg
'Accountants werken graag mee aan schrappen regels in zorg'
NBA ondersteunt hervorming van internationale standard setting
IFAC: accountants vervullen cruciale rol bij circulaire business modellen
Aanpak CO2-uitstoot door bedrijven schiet te kort
Mkb-activiteiten van de NBA in 2017
WWFT: BFT-beleid bestuurlijke boetes gepubliceerd
Nieuwe cultuurscan SRA meet kwaliteit samenstelpraktijk
Platform Leren van toezicht: Sterk aanbevolen IT in de audit
Bestuursvisie op accountantsberoep gepubliceerd
Communicatie over continuïteit moet beter
Dilemma van de week: Belastingvlucht
Dilemma van de week: Valse noot?
Zijn accountants in business klaar voor het digitale tijdperk?
NBA publiceert vernieuwingsagenda
Accountants duiden controlekwaliteit in white paper
Dilemma van de week: Nepaccounts
Stuurgroep Publiek Belang publiceert good practices voor kwaliteitsgerichte cultuur
AVG: basischecklist automatisering
Reactie NBA op berichtgeving Accountancy Vanmorgen inzake de AVG
Klachtencommissie: adequaat reageren op onvrede bij klant
Dilemma van de week: Tenenkrommend
'Accountants kunnen een grote rol spelen bij energietransitie'
Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiereacties op Green Paper Structuurmodellen Accountantsorganisaties
Accountants vinden weg omhoog
Dilemma van de week: Transparant
Accountants waarschuwen vastgoedsector voor onvermijdelijk keerpunt
NBA Handboek Samenstellingspraktijk beschikbaar
NBA reikt loftrompetten uit
Van der Vegte gekozen tot nieuwe voorzitter NBA
NBA-leden stemmen in met uitvoeren Vernieuwingsagenda
Monitoring Commissie Accountancy op bezoek bij NBA om “Doorpakken!” toe te lichten
Dilemma van de week: Slaatje eruit slaan
Accountantskamer: alle klachten tegen 26 accountants ongegrond
Young profs van verschillende kantoren gaan samenwerken
NBA publiceert bijgewerkte versie Groenboek
Consultatie NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle
NBA consulteert twee technische wijzigingen NV COS
Steun voor voorstellen organisatiecontinuïteit van Stuurgroep Publiek Belang
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden
Community of Practice ontwikkelt businessmodel voor circulair bouwen
Belangrijkste wijzigingen Wwft
Lichte kwaliteitsverbetering bij accountantskantoren
Dilemma van de week: Informele economie
Dilemma van de week: Escaperoom
Cybersecurity Health Check ontwikkeld voor middelgrote bedrijven
Voorstel aanpassing NBA Verordening op de beroepsprofielen
Gewijzigde Wwft: soepel handhavingsbeleid BFT
Masterclass kwaliteitsgerichte cultuur: 'positief verrast door openheid'
AVG-ondersteuning bij uw klant
Magazine Moresprudentie
Moresprudentie 'Omgaan met vermoedens van fraude'
Startende accountantspraktijk ook privacyproof
Nederlands Internal Audit Ambition Model (IA AM) gaat internationaal
Organisaties zonder accountant: NBA houdt vast aan kwaliteitseisen
Dilemma van de week: Werving en selectie
Brief aan Kamer: niet alleen vertellen, ook bewijzen dat het beter gaat
Blauwe Brigade van start
Evaluatie WNT
Omgaan met het brengen van slecht nieuws
Wijzigingen Wwft: Belangrijke aanvulling
Protocol geheimhouding en beveiliging ELO
Dilemma van de week: Aanvullend onderhoud
Omgaan met Commerciële belangen
Publicatie van Bureau financieel toezicht
De NVKS wijzigen en NBA-handreiking 1140 ‘De NVKS in vraag in antwoord’ definitief
Dilemma van de week: Afspraak is afspraak?
NBA start pilot om accountants te ondersteunen bij financieringsaanvragen
Nieuwe bestuursleden voor accountants in business
Standard setters starten harmonisatieproject duurzaamheidsstandaarden
NBA Young Profs: Kwaliteit voorop, balans in werkdruk
Rekentool materialiteit op NBA.nl
Coziek: Wnt niet meer door accountant laten controleren
De NVKS wijzigen
Dilemma van de week: Dubieuze debiteur
Kennisgroep Accounttech van start
Ledengroepvergadering LIO 14 november 2018
NBA: instelling ‘Commissie Toekomst Accountancysector’ belangrijke stap vooruit
Stuurgroep Publiek Belang publiceert aangescherpte Veranderagenda Audit
Herziene NBA-handreiking 1116
Intrekken Code Accountantsorganisaties
Nadere voorschriften NOCLAR
Herziene handreiking 1117
PLUS en Philips winnen Kristalprijs voor openheid over keten
OKB bij wettelijke controles
De NBA consulteert de vertaling van herziene Standaard 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop
Minutenregistratie in wijkverpleging verdwijnt
CO2 op de financiële agenda
Status Richtsnoeren Wwft
Stuurgroep Publiek Belang: Communicatie over toekomstbestendigheid moet beter
Kleiner NBA-bestuur: Leiderschap, Daadkracht en Vernieuwen
Actieplan MKB gepresenteerd
Leden Commissie Toekomst Accountancysector bekend
Publicatie herziene Toelichting op de NVKS
Stuurgroep Publiek Belang accordeert Fraudeprotocol

2019

Monitor niet-OOB-segment: veel kantoren voeren veranderingen door, thema-onderzoek en mentoring achterblijvers
Nieuwe methodes nodig voor waardering en financiering van circulaire gebouwen
Nieuwe nadere voorschriften voor accountants per 1 januari 2019
LIO jaarplan
Nog weinig oog voor nieuwe technologie in vacatures financieel specialisten
Accountants gaan door met verbeteringen
Dilemma van de week Onderhuur
Fraude: als de omstandigheden niet direct aanleiding geven, waar moet de accountant dan op letten?
Handreiking 1138 herzien
VEB: meer aandacht aan fraude
Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag
Dialoogsessies over cultuur en gedrag van start
Dilemma van de week: Andere chauffeur
LIO en NOREA presenteren Volwassenheidsmodel informatiebeveliliging
Handvatten voor de financieel professional 2022: maturiteitsmodel en profielen
Kennisgroep Accounttech aan de slag met drie concrete projecten
Wwft Europese Commissie breidt lijst van hoog-risico-landen uit
SDO publiceert 3 notities
Gerard van Olphen benoemd als lid NBA Signaleringsraad
CTA publiceert plan van aanpak
FRC informatie no deal brexit
Beleidswaarde verplicht voor woningcorporaties vanaf 2018
Consultatie wijziging opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bij niet oobs
Voorstel tot vervallen objectieve indicator Wwft
Publieke Managementletter Duurzaamheid
Dilemma van de week: Hogere factuur
NBA-lid in De Kleurrijke Top 100
Accountants en VWS bespreken (ont)regelen van de bedrijfsvoering van de zorgketen
Publicatie NBA-handreikingen voor accountants bij financiële instellingen
IAASB consulteert richtlijnen inzake assurance bij uitgebreide externe rapportages
Activiteitenplan 2019 Commissie MKB
Oproep accountants en duurzaamheid: experts gevraagd
Themamagazine over diversiteit en inclusie: D+I
Terugblik Women Leadership Event
Accountants + Diversiteit
Campagne NBA Open van start
ACB evalueert ervaringen kernpunten van de controle mkb eind 2019
Engelstalige rapportagedatabase in verklaringengenerator
Onderzoek rol accountant in mkb-advisering: 'Meer kansen voor accountants'
Publicatie NV COS 2019
Dilemma van de week: Lost Receipt
Herziene NBA Handreiking 1136
NBA bezorgd over daling aantal accountantsorganisaties met oob-vergunning
Wwft: coulant handhavingsbeleid BFT hoog-risico-landen
Gewijzigde publiekesectorrapportages beschikbaar
Onrechtmatig titelgebruik in 2018
Dilemma van de week: Afscheid
IIRC werkt samen met NBA aan Integrated Thinking
Kennis over NV NOCLAR kan beter!
Vooraankondiging ledenvergadering NBA 17 juni 2019
Informatieplicht energiebesparing: welke kennis heeft u nodig als accountant?
Drie ontwerpverordeningen voor ledenvergadering 17 juni 2019
Terry Bogers nieuw lid van de Commissie MKB
Gewijzigde rapportages voor publieke sector en beleggingsentiteiten
Dilemma van de week: Nudging
NBA dient commentaar in bij CTA
NBA Open: 'De NBA, dat zijn wij'
Gewijzigde rapportages voor publieke sector en pensioenfondsen
Pack PE-KE gelanceerd tijdens NEMACC-symposium
Kandidaatstelling voor de NBA ledenvergadering 17 juni 2019
NBA Open in volle gang
Vertaling herziene Standaard 540
Dilemma van de week: Laat je rijden
AFM-rapport
Dashboard Accountancy uitgebreid met info over fraude
Invoering vernieuwd slotexamen
Werkgroep Fraude start met fraudecasuïstiek
Handvatten voor adviesopdrachten voor de mkb-accountant
NBA-persbericht: Open brief - Voetbalclubs zonder weerstand
Dilemma van de week: Even snuffelen
Jaarrekening beursgenoteerde onderneming vanaf boekjaar 2020 digitaal
Meest aansprekende inzendingen NBA Open Podium Accounttech bekend
NBA voldoet opnieuw aan lidmaatschapseisen IFAC
AFM: dalend gebruik kwaliteitswaarborgen niet-oob-kantoren
Vertaling flowcharts en diagram als nadere toelichting bij herziene Standaard 540
NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle definitief
NBA-ledenvergadering: voorzitter pleit voor meer positivisme
Creatieve conferentie
ICT-gebruik onder mkb-accountants geeft reden tot zorg
Sandra Lutchman aangesteld als strategisch adviseur voor het Project ‘Meer Diversiteit’!
Twee bijlagen bij Handreiking 1117
Dilemma van de week: Buurtgenoten
Jasper van Hoeven over de aib ledengroepvergadering
Oorzakenanalyse benoemt zeven thema's voor controlekwaliteit
Stuurgroep: duidelijke tempoverschillen bij inzet technologie in auditpraktijk
Verslag LIO IIA PAS Royal Flora
Leden krijgen korting bij IMA
Rol accountant hoog aangeslagen door AEX/AMX audit-committees
Telefonische vragen NBA Helpdesk weer op niveau 2017
Veel niet-oob-kantoren voeren veranderingen door
Discussiemiddag NBA 2 juli 2019
Reputatieonderzoek: beeld van de accountant kan beter
Dashboard Accountancy uitgebreid met key audit matters
Gewijzigde assurance-rapporten beschikbaar en Engelse vertaling subsidieverklaring
Dilemma van de week: Poffertjeskraam
Nederlands Internal Audit Ambition Model (IA AM) wereldwijd gelanceerd
Videosamenvatting Dag van de Financial 2019: Planet Finance
NBA consulteert over VGBA en ViO
Dilemma van de week: Wapperen met je bonuskaart
Interview projectleider Accounttech EFAA
Directeur NBA Berry Wammes reageert op zaak PrivaZorg
Dilemma van de week: Uit de school klappen?
NBA-voorzitter: 'Alles op alles zetten voor duurzame transitie'
NOCLAR-passage toegevoegd aan voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging
Nederland rekent op zijn accountants
Handboek samenstellingsopdrachten: update Wwft
LIO-bestuur draagt nieuw bestuurslid voor
Brochure voor woningcorporaties die de oob-status krijgen en hun accountants
Groene Brigade brengt duurzame toekomst in kaart
Dilemma van de week: Thuiswerken
Persbericht: NBA-bestuur start onderzoek naar rol algemeen directeur
Publicatie onderzoeksrapport 'Meer succes met soft controls'
Coalitie Circulaire Accounting van start
Eerste reactie NBA op tussenrapport CTA
NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB publiceren richtsnoeren AVG
Stappenplan Wwft- en fraudemeldingen
Handleiding crisismanagement
'Never waste a good crisis' - praktische leringen uit eerdere crises
NBA Accounttech start met 30 accountants de pilot Finance in a Digital World
Vooraankondiging ledenvergadering 16 december
Dilemma van de week: een gewaarschuwd mens…
Update onderzoek algemeen directeur
NBA vernoemt haar foyer naar Brenda Westra
Ontwerpverordeningen ALV
Handvatten SIRA
Wwft; objectieve meldingen hoogrisicolanden vervallen
Verslag Raad voor Toezicht toetsingscyclus 2018
Onderzoek uitgebreide controleverklaring door Werkgroep Fraude
Update onderzoek algemeen directeur
Dilemma van de week Fijne vakantie
Kandidaatstelling ALV
NBA-reactie op voorlopige bevindingen CTA
Nieuwe assurance-rapporten duurzaamheidsinformatie en interne beheersing bij serviceorganisaties
NBA Young Profs reageren op voorlopige bevindingen CTA
Voortgang focus op fraude: belangrijke stappen gezet maar meer aandacht gewenst
Jaarstaten pensioeninstellingen digitaal certificeren
NBA doet conceptvoorstellen voor aanpassing WNT
Publicatie NBA-handreiking 1139 De met governance belaste personen bij gemeenten
Afvaardiging aib in bestuur NBA
‘Digitaal ondernemen voor mkb-accountants’ succesvolle pilot bij de kring Limburg
Schiphol wint Kristalprijs 2019
Accountants vinden afwijkingen in 63% jaarrekeningcontroles
AiB-voorzitter Van Hoeven legt bestuurlijke functies NBA neer
Onderzoek algemeen directeur in afrondende fase
Bestuur LOA kandideert Annique van der Ha als voorzitter
Consultatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag
Coalitie Circulaire Accounting: tussenrapport casus 'Weg-as-a-Service’
NBA-reactie Wet minimum beloning Zelfstandigen (Wmz)
Voorbeeldtemplates fraude
Uitkomsten onderzoek naar algemeen directeur NBA
Consultatie herziening NBA-handreiking 1120, Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris
Malika Bensellam-Bouhtala linking pin vanuit AiB-bestuur
Ledenvergadering NBA accepteert uitleg bestuur over onderzoek directeur
Versterk bedrijfseconomisch inzicht notaris
Gewijzigde VGBA en gewijzigde ViO

2020

1667 telefonische vragen voor NBA Helpdesk in 2019
Nieuw samenwerkingsverband voor accounting-vraagstukken in circulaire economie
Nieuwe blik op de rol van controller bij verzekeraars
Vooringenomenheid van accountants bij professionele oordeelsvorming
Reactie NBA op MCA-rapport
Dilemma van de week: Kredietaanvraag
Overeenstemming NBA met algemeen directeur
Bestuur pilot faculty Cultuur, ethiek en gedrag aan de slag
Lio presenteert jaarplan 2020
Dashboard Accountancy uitgebreid met cijfers over arbeidsmarkt
Publieke management letter NBA over klimaatverandering: Klimaat is Financieel
NBA-voorzitter: 2020 in het teken van duurzaamheid
Jaarverslag 2019 Commissie MKB
Accountancy Europe publiceert een Cogito-paper: Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting
Moresprudentie: Omgaan met dilemma’s in het familiebedrijf
IIRC publiceert tussenrapport: model voor Integrated Thinking
CTA presenteert eindrapport
Reactie NBA op CTA rapport
NBA reageert op Green Paper Eumedion
Dilemma van de week: Dreigen
Aftrap community Planet Finance
NBA betrokken bij white paper over ‘tracking value’
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over 'Wapperen met je bonuskaart'
Inspectie SZW onderzoekt arbeidsbelasting bij accountantskantoren
NBA start verkenning naar regelgevend proces
Tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’
NBA: WNT belangrijk maar complex - eenvoud en consistentie is het doel
Accountancy Europe publicatie nfi
Antwoord op veelgestelde vragen naar aanleiding van uitbreiding oob’s
Publicatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag
Stoker beëindigt bestuurslidmaatschap NBA
Wat als auditors een rol gaan spelen bij het temmen van algoritmes?
SVP publiceert tweede open brief ‘Pensioenen’
NBA Alert Coronavirus
NBA start mkb-campagne
Dilemma van de week: Afblazen of uitblazen?
Verdienmodel mkb-accountants onder de loep
NBA publiceert update NBA alert 42 over impact coronavirus op accountantswerkzaamheden
Nieuwe leden Raad voor Toezicht
Uitstel van betaling belastingschulden
NBA start programma om leden te helpen in 'coronatijd'
NBA publiceert update NBA Alert 42
NBA Start project NBA HELPT
Publicatie herziene NBA-handreiking 1120 Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris
NBA publiceert update NBA Alert 42
NBA reageert op kabinetsreactie bij rapporten over accountantsberoep
Update Voorbeeldrapportages Verklaringengenerator en HRA deel 3
Gezamenlijke brief aan minister
NBA reactie IR Framework
Dilemma van de week: Meeliften
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over 'Nudging'
Oproep praktische invulling uitstel van betaling belastingschulden
Consultatietermijn tweede consultatie NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft verlengd tot 30 april
Foutherstel XBRL-instances bij staten in verklaringengenerator en update onderwijs in HRA deel 3
Samenvatting bestuursreflectie
NBA reactie op wetswijziging Financiële Verhoudingswet, gemeentewet en provinciewet
NBA-reactie op Cogito Paper Accountancy Europe 'Interconnected standard-setting for corporate reporting'
Dilemma van de week: NOW-regeling
Update NBA Alert 42
Vooraankondiging ledenvergadering NBA 15 juni 2020
Het ledengroepbestuur aib draagt Mark Cremers RA voor als nieuw bestuurslid
Ontwerpverordening ALV 15 juni 2020
SDO Notitie wil eenduidige oordeelsvorming en rapportering door gemeenteaccountants
Slotwoord dilemma: Buurtgenoten
Update nieuw-format-assurance-rapporten en gewijzigde controleverklaring woningcorporaties
Aangepast assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen
Dilemma van de week: Nood breekt wet
Enquête: waardering voor NBA HELPT
NBA en UvA doen onderzoek naar technologie in de financiële functie
NBA werkt aan standaarden voor NOW-regeling
Audit-webinar: goed communiceren en vastleggen is essentieel
Dilemma van de week: Niet geschoten is altijd mis
Namen kandidaatstelling bestuur en aanbeveling Monika Bankert als kandidaat bestuurslid
NBA reageert op rapporten CTA en MCA en kabinetsreactie
Bestuur NBA: trots op de leden
Aib-webinar: ‘Meer flexibiliteit, minder heilige huisjes’
Dilemma van de week: lak aan hebben
Poll Planet Finance never waste a good crisis
Besluit online ledenvergadering NBA gepubliceerd
Klimaatbeleid wel in het vizier, maar nog onvoldoende in dagelijkse praktijk van accountants
Aanmelden online NBA ledenvergadering
Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast
Download vernieuwde DilemmApp
Mark Cremers nieuw bestuurslid ledengroep accountants in business
Jaarrapport 2019 en Update governance gepubliceerd
Modelverklaring derde-deskundige uitstel van betaling belastingschulden
Update voorbeeldteksten HRA deel 3
Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober
Dilemma van de week: Geen chocola van te maken
NBA Helpt: vragen over concernbegrip NOW-regeling afgestemd met SZW
Attentie: Anticipeer op accountantswerkzaamheden eindafrekening NOW
Conclusie naar aanleiding van consultatie evaluatie VGBA/ViO
Jaaroverzicht DilemmApp 2019
Meest aansprekende inzendingen NBA Open Podium Accounttech bekend
Online ledenvergadering NBA - ook terug te kijken
Consultatie aanpassingen NVKS
Dilemma van de week: Tel uit je winst
NBA reageert op geplande wijziging niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD)
Drie nieuwe leden Signaleringsraad
Klachtencommissie NBA: weinig bereidheid partijen om tot elkaar te komen
Dilemma van de week er geen gat in zien
SDO-Notitie - Jeugdzorg en WMO Controle van het recht op zorg
Wwft: UBO-register vanaf 27 september 2020
Ingrid Hems nieuw NBA-bestuurslid namens ledengroep AiB
Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en generator
Corona-maatregelen leiden tot veel vragen aan NBA-helpdesk
Minister Koolmees bij NOW-webinar: ‘Nederland rekent op u’
banken moeten halfjaarbericht 2020 uitvoeriger toelichten
Dilemma van de week: Pokerface
NBA telt meer dan 22.000 leden
Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties
Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator
Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator
Suggesties NBA voor toekomstige wetgeving
IFAC bericht over resultaten Nederlands onderzoek 'CO2 onder controle?'
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en uitlooprisico
Dilemma van de week: Er buiten houden
Vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd
Ervaringen met het Internal Audit Ambition Model (IA AM)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en uitlooprisico bij oversluiten?
Koolmees: 'Werk accountants in het kader van NOW-subsidie zeer belangrijk'
NBA presenteert nieuwe accountantsproducten voor controle op NOW-1
Update status NBA-handreiking 1124 over de Richtsnoeren Wwft
Coalitie van bouwers, accountants, juristen en bankiers zet schouders onder 'de circulaire gevel'
Slotbrochure NEMACC
Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator
Bijdrage NBA aan event Climate Week NYC op 22 september 2020
Dilemma van de week: Beter ten halve gekeerd?
Kwartiermakers presenteren plan van aanpak
Concept standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling
Derdenverklaring NOW-1 gereed - Duidelijkheid voor mkb-ondernemers
Online Commissarissen Symposium 2020 over scenarioplannen
Accountants en commissarissen van woningcorporaties, bondgenoten in governance
Definitieve NOW-Standaarden en Accountantsprotocol gepubliceerd
Kwalificatie derdenverklaring NOW-1
Vooraankondiging ledenvergadering NBA 14 december 2020
Zelfevaluatietool voor de financieel professional
Carla Slotema voorgedragen als nieuw LIO-bestuurslid
De volgende stap naar een vernieuwde beroepsorganisatie
Update voorbeeldteksten HRA deel 3
Nadere guidance toepassing standaard 4400N voor de derdenverklaring
Geen BSN-nummer meer vermelden op loonstroken en jaaropgaven
Definitieve Standaard 4416N gepubliceerd
Dilemma van de week: Blije werknemers?
Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) gepubliceerd
Portret Brenda Westra siert naar haar genoemde foyer
Gewijzigde NVKS en nieuwe Standaard 4416N gepubliceerd in de Staatscourant
Intern en overheidsaccountants aan de slag met het nieuwe PE-systeem
Armand Koopmans voorgedragen als nieuw LOA-bestuurslid
Update NOW-voorbeeldbrieven
Dilemma van de week: Horen, zien en zwijgen?
LIO-onderzoek kwaliteit samenwerking interne auditors en externe accountants
Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld
Impressie LIO-ledengroepvergadering 2020
Update NOW-voorbeeldbrieven
Joris Ebbers wint verkiezing Slimste Accountant
Update NOW-voorbeeldbrieven
Algemene Ledenvergadering NBA geheel online
Voorbeeldbrief opdrachtbevestiging voor Standaard 4416N
'Het levende bewijs van een springlevend beroep'
Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo
Vergaderstukken ALV en reacties op governanceplannen online
Raad voor Toezicht: aantal kantoren nog onvoldoende bekend met regelgeving
Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3
NBA publiceert beleidsstandpunten
Governance NBA en de mkb-accountant
Annique van der Ha en Richard van Hienen nieuwe NBA-bestuursleden
Winnaars NBA Impact Challenge
Young profs zien verbetering in cultuur en kwaliteit, maar ervaren nog hoge werkdruk
'Benutten reststromen is onmisbaar ingrediënt voor circulaire economie'
Beroeps- en competentiemodel voor de openbaar, intern en overheidsaccountant
Whitepaper over circulair model voor automotive industry
Dilemma van de week: In de lucht hangen
NBA Helpt webinar over NOW in de praktijk: zorgen over capaciteit
Continuïteit verplicht onderwerp 2021
Ledenvergadering stemt in met governanceplannen
25e editie Het Jaar Verslagen: banken moeten stappen zetten in transparantie
Stuurgroep Publiek Belang publiceert whitepaper over zekerheid in de economie van morgen
NBA-handreiking 1124 - Richtsnoeren Wwft definitief
Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3
Sector Commissie Banken vat publicatie over halfjaarberichten 2020 van banken samen
NBA-handreiking: Coronapandemie kan gevolgen hebben voor tijdigheid jaarrekening
NBA publiceert Alert 43 over voldoen aan ESEF-vereisten

2021

Stuurgroep Publiek Belang zet in op fraude, continuïteit en vernieuwing audit
NBA steunt plan voor internationale standaarden voor duurzaamheidsinformatie
Telefonische vragen voor NBA Helpdesk bijna verdubbeld
Zelfevaluatie openbaar, intern en overheidsaccountant
Consultatie herziene NBA-handreiking 1142
Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3 (ESEF)
NBA vraagt in advertentie aandacht voor rol accountant bij NOW
NBA vraagt uitstel definitieve aanvraag NOW en wijst in advertentie op publiek belang
NBA vraagt uitstel voor indienen NOW-verklaring
NBA-standpunt over NOW en accountantswerkzaamheden
Tozo aandachtspunt in Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020
Dilemma van de week: 'Listige klant'
Update NOW-voorbeeldteksten
Nieuwe EU-verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in prospectussen en de gevolgen voor assurance-opdrachten
Update Verplicht onderwerp 2021 ‘Continuïteit’
NBA – SDO reactie op de Consultatie notitie Rechtmatigheidsverantwoording van de commissie BBV
Guidance Key Audit Matters woningcorporaties
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over 'Nood breekt wet'
Aanpassingen NBA-handreiking 1147
Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor rapporteren over fraude in de controleverklaring
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over ‘Geen chocola van te maken’
Jaarverslag 2020 Commissie MKB
Happy Financial Marjan Heemskerk over dilemma 'Beter ten halve gekeerd'
Help mee om het Internal Audit Ambition Model te verrijken
Dilemma van de week: Oerend hard incasseren
NBA bezorgd over uitwerking NOW-controles
Workshops Internal Audit Ambition Model voor kleine Internal Auditafdelingen
Platform niet-oob wil toepasbare kwaliteitsmaatregelen
NBA lanceert Community Platform en NBApp
Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3
SVP publiceert een update van de open brief 'Pensioenen'
BADO-notitie effecten en risico's voor decentrale overheden vertaald naar de jaarrekening 2020
Standaardbankverklaringen belangrijk controlemiddel
NBA: Wees klaar voor herstart na corona
Consultatie herziene NBA-handreiking 1134
Webinar Tozo-regeling: 'coulant omgaan met twijfelgevallen'
Commissie MKB ontwikkelt digitale agenda voor mkb-accountants
Process Mining, een introductie
Curriculum verplichte cursus ‘Continuïteit’ vastgesteld
Dilemma van de week: Springen of duiken
NBA vraagt kantoren om deelname aan pilot rondom fraude en continuïteit
Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3
Consultatie herziene NBA-handreiking 1116
Consultatie herziene NBA-handreiking 1143
Standpunt gepubliceerd: Perspectief na corona
Consultatie herziene Standaard 315
Onderzoek naar effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
Kwaliteitsapplicatie live
SDO-notitie Tozo-aandachtspunten en antwoorden op vragen Tozo-webinars
NBA-bestuur draagt Ted Verkade voor als nieuwe voorzitter
Aanpassing NBA-handreiking 1143
Nieuwe versie Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020
Enquête over inzet forensische expertise bij de jaarrekeningcontrole
Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor managers accountantskantoren
Ted Verkade trekt zich terug; NBA respecteert besluit
Herziene versie NBA-handreiking 1147 'Gevolgen coronapandemie voor accountants'
NBA licht selectieproces rondom kandidaat-voorzitter Verkade toe
De werkgroep kwaliteitsbewaking voor beter toezicht
FAQ's Praktijkopleidingen
Wat te doen bij mogelijke deficiëntie theorie Gedrag, Ethiek en Besluitvorming?
Evaluatie vernieuwde praktijkopleiding en besluiten door de Raad
Update NBA-voorbeeldteksten: rapportage bij vrijstelling publicatieplicht en rapportage bij bedrijfstakpensioenfonds
Tijdig indienen kwaliteitsbudget en nacalculatie Wlz 2020 bij zorgkantoor mogelijk
De accountant, hij…of zij?
NBA start werving van nieuwe voorzitter
Update voorbeeldteksten in verband met NOW 2-regeling
Grip op circulaire impact vraagt om andere data
AFM consulteert nieuwe interpretatie van begrip ‘incident’ voor accountantsorganisaties
Brief NBA aan informateur: ‘Samen bouwen aan vertrouwen’
Update voorbeeldteksten in NBA-verklaringengenerator
'Accountant ziet relatie tussen financiële en niet-financiële informatie'
‘Als er een simpele oplossing zou zijn, waren de Kwartiermakers niet nodig‘
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over ‘Niet geschoten, altijd mis?’
Datum verantwoording zorgbonus 2020 verzet naar juni 2022
Praat mee in de groep ‘Women Leadership’ op het NBA Community Platform
Noodzakelijke update digitale ondertekentool OpenSBR
Mkb-accountants: belangrijk dat we elkaar weten te vinden
(Voormalig) bestuursleden NBA ontvangen tuchtklacht oud-directeur
Dilemma van de week: Feestelijk voor bedanken
NBA publiceert herziene handreiking 1116 - Kader ontwikkeling levensverwachting
Eerste niet-accountant treedt toe tot NBA-bestuur
Consultatie herziene NBA-handreiking 1145
Consultatie wijzigingsverordening VGBA en ViO
Herziene NBA-handreiking 1142
NBA Alert 44 - NOW en criterium kleine accountantseenheid
Women Leadership - Nicolette Loonen: 'Ieder steentje in de vijver kan een rimpeling veroorzaken'
Voorbeeldteksten pilot 'rapporteren over continuïteit in de controleverklaring'
Later aanleveren accountantsproduct bij aanvraag TVL Q2 2021 mogelijk
Bevestigingsbrief voor Standaard 4416N
Slotwoord dilemma: Happy Financial Marjan Heemskerk over 'Tel uit je winst'
Sijthoff Media versterkt zijn educatietak met NBA Opleidingen
NBA: ‘Diversiteit moet vanzelfsprekend zijn’
Aandacht voor complexiteit controle NOW1-regeling
Herziene NBA-handreiking 1143
Consultatie Standaard 3810N niet-financiële verslaggeving
Nieuwe handreiking over Soft Controls
'Extra discipline in organisatie' door assurance op NFI
Consultatie wijzigingen van definities
NBA werkt aan nieuwe Impact Challenge voor scholieren en studenten
Opdrachtbrieven voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten
Solliciteer naar een plek in de facultybesturen
Nieuwe NBA-campagne: accountant onmisbaar in het mkb
Werkplan werkgroep Continuïteit gepubliceerd
Start mkb-campagne NBA goed ontvangen
MKB-campagne NBA te zien langs de snelweg
Dilemma: wind uit andere hoek
Akkoord Derdenverklaring TVL
Update NBA-verklaringengenerator
Community Inclusie en Diversiteit: doe ook mee!
Intermediairs kunnen doorlopende machtiging voor ophalen belastinggegevens krijgen
Reactietermijn consultatie accountantswet verlengd
Mkb-campagne NBA nu ook in FD en vakbladen
SZW en NBA maken NOW-controleprotocol en standaarden beter werkbaar
Dilemma: wiens brood men eet..?
NBA publiceert 'Handleiding klimaat' voor accountants
Consultatie rapportering fraude en continuïteit in controleverklaring
NBA-handreiking 1134 definitief
Opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten
NBA wil kwaliteitsindicatoren gefaseerd invoeren
Consultatie Handreiking OKB Uitvoering en documentatie
NBA adopteert 33 namen in Holocaust Namenmonument
Reminder Consultatie Verplichte rapportage over fraude en continuïteit
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs
Heb je al invulling gegeven aan het verplichte onderwerp ‘Continuïteit’?
Update NBA-voorbeeldteksten: wijzigingen diverse assurance-rapporten
Werkgroep Continuïteit publiceert gids over continuïteitsbeoordeling
Opdrachtbrieven Tegemoetkoming Vaste Lasten
Eed van de week: Marlies Zeewuster
Raad voor Toezicht gebruikte coronajaar vooral voor innovatie
Overstappen met een afgerond portfolio
Vooraankondiging ledenvergadering NBA 13 december 2021
Eed van de week: Frank ten Hoeve
Herziene NBA-handreiking 1145
Ontwerpverordeningen ledenvergadering
Brochure nieuwe accountantsrapportage over fraude en continuïteit
Eed van de week: Safae Bounjoua
Publicatie definitieve herziene Standaard 3900N
Veel bedrijven hebben afrekening NOW-1 nog niet aangevraagd
Publicatie ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021
Eed van de week: Merel Kouters
Onderzoek ledenservice NBA 2021
Extra voorbeeldteksten in verband met NOW 1-regeling
Termijn consultatie over fraude en continuïteit met een week verlengd
NBA draagt Kris Douma voor als voorzitter
Publicatie definitieve herziene Standaard 315
Staatssecretaris doet laatste oproep tot aanvragen afrekening NOW1
Eed van de week: Jelle Bonestroo
Voorbeeldteksten in verband met NOW 3- en NOW 4-regeling
Consultatie herziene Standaard 4415N
Consultatie Wijzigingen Standaarden door gewijzigde IESBA Code
Eindelijk weer een diplomauitreiking bij de NBA
Eed van de week: Maxime Asjes
NBA in overleg met Belastingdienst over extra uitstel van betaling
Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur publiceert werkplan
Dilemma: mijn klant is finfluencer zonder opleiding
Eed van de week: Ruud van den Corput
Extra voorbeeldteksten in verband met NOW 2-regeling
Update NBA-verklaringengenerator
Update over de faculties
Eed van de week Karo Merx
Green paper Moraal versus Wet
Debat over fraude online te volgen
Inhaaltermijn verplicht onderwerp Continuïteit
Nieuwe verplichte kennistoets 2022
Rapportage uitkomsten pilot Fraude en Continuiteit in de controleverklaring
Carla Slotema-Tesser toegetreden tot het NBA-bestuur
Eed van de week: Jamina Dahlberg
Philips wint Kristalprijs 2021 voor beste mvo-verslag
NBA Jaarplan 2022
NBA pleit bij Hoekstra voor blijvend online stemmen tijdens ledenvergadering
Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden
Eed van de week: Ivana Ensermo
Kandidaat-voorzitter Kris Douma: 'Samen werken aan herstel van vertrouwen'
Bestuursbesluit verplichte rapportage continuïteit en fraude
Compliance afgeven
NBA en SRA starten met mkb-onderzoekscentrum
Eed van de week: Liesbeth Keulers
Leden NBA kiezen Kris Douma als voorzitter
Verlenging consultatietermijn green paper Moraal versus Wet
Ledenvergadering kiest Kris Douma als nieuwe voorzitter
Publicatie definitieve herziene Standaard 4415N
Werkgroep presenteert 'bouwstenen' kwaliteitsgerichte cultuur
Eed van de week: Martijn van der Zanden
Kettinggesprek met Arnout van Kempen, deelnemer community Women Leadership
NBA haalt eigen diversiteitsdoelstellingen
Eed van de week: Liselotte de Zoete
NBA-bestuur licht besluitvorming rapportering over fraude en continuïteit toe
SZW geeft uitsluitsel over overnames bij NOW-regeling
Eed van de week: Rick van der Leest