Proeve van Vakbekwaamheid AA

Als u als buitenlands accountant in Nederland wilt werken moet u in bijna alle gevallen de Proeve van Vakbekwaamheid afleggen. De Proeve van Vakbekwaamheid omvat de examens Nederlands recht en Gedrags- en beroepsregels.

Het examen Nederlands recht wordt afgenomen in de vorm van 4 tentamens in de volgende onderdelen:

 1. Recht
 2. Jaarrekeningenrecht
 3. Belastingrecht I
 4. Belastingrecht II

Het examen Gedrags- en beroepsregels voor accountants wordt afgenomen in de vorm van één tentamen.

Inhoud van het examenprogramma

Om een indruk te geven volgt hier een beknopte samenvatting van de globale inhoud van de tentamens:

 • Het tentamen Recht omvat beginselen Nederlands recht en met name Ondernemingsrecht. De hoofdonderwerpen zijn Publiek recht (in het bijzonder staatsrecht en bestuursrecht), Internationaal recht (in het bijzonder gemeenschapsrecht), Privaatrecht- en Ondernemingsrecht
 • Het tentamen Jaarrekeningenrecht omvat met name de typisch Nederlandse onderdelen van het jaarrekeningenrecht. Verondersteld wordt dat de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt op het terrein van toepassing van IFRS (en op hoofdlijnen US GAAP)
 • Het tentamen Belastingrecht I omvat het Nederlandse belastingrecht in het algemeen en in het bijzonder de gebieden Loonbelasting (LB) en Omzetbelasting (OB)
 • Het tentamen Belastingrecht II is met name gericht op de gebieden Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (Vpb)
 • Het examen Gedrags- en beroepsregels voor accountants omvat de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels inclusief het tuchtrecht. Kennis en inzicht is vereist van de wettelijke regeling van het accountantsberoep, de gedragscode, het klacht- en tuchtrecht en de uitvoering van accountantscontroles

Aanmelden voor de examens

Wilt u zich aanmelden voor de examens Nederlands recht en Gedrags- en beroepsregels? Dan kunt u dit formulier gebruiken.

Vorm, taal en tijdsduur van de tentamens

De examens Nederlands recht en Gedrags- en beroepsregels voor accountants worden mondeling afgenomen. De onderdelen (tentamens) van het examen Nederlands recht en het examen Gedrags- en Beroepsregels kunnen naar keuze in het Nederlands of in het Engels worden afgenomen. Geef bij aanmelding voor een mondeling tentamen aan in welke taal u het tentamen wenst af te leggen. Elk mondeling tentamen duurt minimaal één en maximaal anderhalf uur.

Volgorde en planning van de tentamens

U moet het tentamen Recht hebben behaald voordat u het tentamen Jaarrekeningenrecht kunt afleggen. U moet het tentamen Belastingrecht I te hebben behaald voordat het tentamen Belastingrecht II kan worden afgelegd. U kunt zelf bepalen of u eerst het tentamen Recht of het tentamen Belastingrecht I wilt afleggen. Het examen Gedrags- en beroepsregels kan worden afgelegd nadat u de tentamens van het examen Nederlands Recht heeft behaald.

Elk tentamen wordt tenminste tweemaal per jaar georganiseerd. De tentamens worden afgenomen op werkdagen in de maanden februari tot en met juni en september tot en met november.

De NBA stelt de examendata vast in overleg met de examinatoren. Voor zover mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen.

Voorbereiding op de examens

De NBA organiseert geen cursussen of trainingen voor de examens van de Proeve van Vakbekwaamheid. Een goede voorbereiding op het afleggen van de tentamens vereist een goede beheersing van de Nederlandse taal. De te bestuderen literatuur is, vanwege het ontbreken van geschikt lesmateriaal in het Engels, vrijwel geheel in het Nederlands.

Voorbereiding op de examens is mogelijk via zelfstudie of door lessen te volgen (in Belastingrecht I en II, Privaat- en / of Ondernemingsrecht) bij één van de Nederlandse hogescholen die (delen van) een AA-opleiding verzorgen. Deze hogescholen bieden geen speciale opleiding of cursussen aan voor de examens van de Proeve van Vakbekwaamheid.

Vrijstelling

Wanneer u in aanmerking komt voor een Verklaring van Vakbekwaamheid, dan kan de NBA op schriftelijk verzoek geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van het afleggen van (onderdelen van) het examen Nederlands recht en/ of van het examen Gedrag- en beroepsregels.

Als u een vrijstelling aanvraagt moet u schriftelijke bewijzen hebben waaruit, naar het oordeel van de NBA, blijkt dat u de kennis hebt die is vereist voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende (onderdeel van) het examen.

Om voor een vrijstelling in aanmerking te kunnen komen moet u:

 • schriftelijke bewijzen kunnen overleggen waaruit blijkt dat u de kennis hebt die is vereist voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende (onderdeel van het) examen. Dit zijn meestal diploma's of certificaten van Nederlandse universiteiten of hbo-instellingen. Er wordt ook gekeken naar examenprogramma's en literatuurlijsten.
  of
 • (a) in een voltijds dienstverband bij een Nederlandse vestiging van een accountantspraktijk gedurende tenminste drie jaar in de Nederlandse praktijk een aantoonbare staat van dienst hebben opgebouwd van relevante werkzaamheden met betrekking tot de inhoud van het examen of onderdeel van het examen
  en
 • (b) aan de NBA een overzicht te overleggen waarin u de werkzaamheden die ten grondslag hebben gelegen aan uw hierboven (in a) bedoelde staat van dienst heeft vastgelegd. Het te overleggen overzicht moet zijn beoordeeld en goedgekeurd door een Accountant-Administratieconsulent werkzaam op de desbetreffende vestiging van de accountantspraktijk.

Heeft u aan een van de hierboven genoemde voorwaarden voldaan? Dan wordt door de NBA in een gesprek met u beoordeeld of de bedoelde kennis op het vereiste niveau aanwezig is. Leidt het gesprek niet tot een positief oordeel? Dan kan de NBA u een (mondelinge) toets afnemen. De toets duurt maximaal een uur. U moet de toets met een voldoende resultaat afleggen om alsnog voor de gevraagde vrijstelling in aanmerking te komen. U kunt voor het gesprek en de toets kiezen voor de Nederlandse of de Engelse taal.

Vrijstelling aanvragen

Stuur uw vrijstellingsverzoek met de schriftelijke bewijzen naar:

NBA
Jeroen Buchel
Afdeling Educatie & Praktijkopleidingen
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
E-mail: j.buchel@nba.nl

Een (gedocumenteerd) vrijstellingsverzoek wordt in behandeling genomen na betaling van € 85,-. U ontvangt hiervoor een factuur van de NBA.