Algemene Ledenvergadering - 16 december 2019

De eerstvolgende NBA-Ledenvergadering vindt plaats op maandag 16 december 2019 in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein, aanvangstijd 19.00 uur (registratie vanaf 18:00 uur).

Voor de vergadering zijn de volgende punten geagendeerd: verkiezing accountant en plaatsvervangend accountant, Jaarplan en begroting 2020, vaststelling ontwerpverordeningen tot wijziging VGBA en ViO en updates governance-traject en onderzoek algemeen directeur.

Agenda en vergaderstukken

De agenda voor de ledenvergadering en de vergaderstukken treft u hieronder aan.

Jaarplan 2020

Tijdens de ledenvergadering worden ook de plannen van de NBA voor 2020 besproken.

Begroting 2020

Aan de ledenvergadering wordt, conform artikel 28 van de Wet op het accountantsberoep, de begroting voor het kalenderjaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Download

Benoemingen Ledenvergadering 2019

In de ledenvergadering komt de benoeming van de accountant en plaatsvervangend accountant belast met de controle van het boekjaar 2020 aan de orde.

Het bestuur beveelt de volgende personen aan voor benoeming in een vacature: 

a. benoeming als accountant
mevrouw A.J. Bast-den Hollander RA

b. benoeming als plaatsvervangend accountant
de heer H.T. Koetje RA

Voor de toelichting

Verordeningen

De volgende verordeningen zijn geagendeerd voor vaststelling in de ledenvergadering:

  • ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
    Met drie nieuwe artikelen; over de verplichting tot collegiaal overleg, over het aannemen of aanbieden van geschenken en over het aanzetten tot onethisch gedrag.
  • ontwerpverordening tot wijziging van Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
    Met drie wijziging die betrekking hebben op: langdurige betrokkenheid van teamleden bij een opdrachtgever, beperking werkzaamheden van key assurance-partners tijdens de roulatietermijn, explicieter maken dat roulerende partners nog wel een rol in de chain of command mogen uitvoeren, mits ze niet inhoudelijk betrokken zijn bij opdracht.
  • ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen
    Dit in verband met de instelling van een examencommissie die toe moet zien op het ge├»ntegreerde slotexamen.

Ontwerpverordening Wijziging Verordening op de Praktijkopleiding

Machtiging

Kunt u niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig zijn, machtig dan een ander lid om namens u te stemmen. U kunt hiervoor een machtiging invullen. Volmachten dienen uiterlijk woensdag 11 december 2019 te zijn ingediend.