Algemene Ledenvergadering - 14 december 2020

Op maandag 14 december 2020 om 16.00 uur vond de online ledenvergadering plaats. Tijdens deze ledenvergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: aanpassing van de governance, het jaarplan 2021 en de begroting 2021, de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter alsmede de tijdelijke uitbreiding van het bestuur in 2021.

Bekijk de livestream terug van de ALV

Volgende stap naar een vernieuwde beroepsorganisatie

Op 13 oktober heeft de NBA twee documenten gepubliceerd over de aanpassing van de governance en de organisatie van de NBA en haar ledengroepen en commissies: een basisdocument en een daarvan afgeleide two pager. Het eerste document is geagendeerd voor de ledenvergadering van 14 december a.s. en leden kunnen tot 10 november hun zienswijzen hierop indienen.

Agendapunten

  • Verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
  • Tijdelijke uitbreiding van het aantal bestuursleden per juni 2021 in verband met de transitie naar een nieuwe voorzitter
  • Governance
  • Jaarplan en begroting 2021

Benoeming Ledenvergadering

In deze ledenvergadering zal volgens de daarvoor geldende regels een benoeming aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoeming die aan de orde zal komen.

Plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw M. Bensellam-Bouhtala RA, die na de in juni van dit jaar gehouden ledenvergadering vanwege persoonlijke omstandigheden tussentijds haar functie heeft neergelegd, was afgevaardigde namens de ledengroep Accountants in Business en vervulde de functie van plaatsvervangend voorzitter. De ledengroep Accountants in Business heeft inmiddels een andere afgevaardigde in het bestuur benoemd. De benoeming van de plaatsvervangend voorzitter is een taak die bij wet aan de ledenvergadering is toegewezen. Het bestuur wenst deze vacature in de komende ledenvergadering weer in te vullen. Op grond van artikel 15 Wab dient de plaatsvervangend voorzitter gekozen te worden uit het zittende bestuur. Het bestuur draagt mevrouw E.M.W.H. (Esther) van der Vleuten RA voor als kandidaat voor deze functie.

Uitbreiding aantal bestuursleden
Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de ledenvergadering en bedraagt thans zeven. Het bestuur stelt voor om dit aantal gedurende de periode van juni 2021 tot en met december 2021 uit te breiden naar acht. Dit omdat de Marco van der Vegte, thans voorzitter van de NBA, dan aftreedt omdat het einde van zijn wettelijke zittingstermijn is bereikt. Het is de bedoeling de werving van een opvolger binnenkort te starten en in juni 2021 een kandidaat voor benoeming aan de ledenvergadering voor te dragen. Gedurende de inwerkperiode van deze beoogd voorzitter wordt het bestuur dan tijdelijk met een persoon uitgebreid.