Algemene Ledenvergadering - 17 juni 2019

Hero-rijtuigen.jpg

Op maandag 17 juni 2019 vindt de NBA Ledenvergadering plaats in de Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort, aanvang 16:00 uur (aanmelden vanaf 15.30 uur). Op de agenda staan de (her)verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, het Jaarrapport 2018 (inclusief bestuursverslag en jaarrekening) en enkele ontwerpverordeningen. 

Creatieve Conferentie

Voorafgaand aan de ALV wordt de Creatieve Conferentie 'Wisselwerking' gehouden; zie hiervoor de pagina Creatieve Conferentie. U kunt zich aanmelden voor de ledenvergadering, voor de Creatieve Conferentie of voor allebei.

 

Leden die tijdens de ledenvergadering vragen willen stellen over het jaarrapport, kunnen die desgewenst vooraf kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur (drs. F.A. van Schaik AA RA, f.vanschaik@nba.nl). Hierdoor kan het bestuur voor een zo concreet mogelijke beantwoording zorgdragen.

Aanmelden en machtigen

Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen een ander lid verzoeken namens hem/haar te stemmen en deze daartoe een volmacht verlenen. Lees eerst de procedure volmachtverlening

Ontwerpverordeningen ALV 17 juni 2019

In de ALV van 17 juni 2019 worden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verlenging van de termijn waarbinnen de beroepseed voor accountants moet worden afgelegd. Ook wordt een ontwerpverordening voorgesteld die ertoe leidt dat een wijziging van de contributiegroep in de loop van een jaar niet langer leidt tot verrekening van contributiebetalingen. De derde ontwerpverordening gaat over een automatische jaarlijkse aanpassing van tarieven die zijn vastgelegd in verordeningen.