De plannen van de NBA voor 2014

Eind 2013 heeft de NBA belangrijke stappen gezet in de regelgeving voor accountants. De ledenvergadering heeft de nieuwe gedragscode VGBA en de nieuwe voorschriften voor onafhankelijkheid aangenomen. Maar nieuwe beroepsstandaarden staan niet op zichzelf. De maatschappij verwacht van de accountant normbesef en daarbij passend gedrag. Dat gaat verder dan alleen het toepassen van regels.

In 2014 lag de nadruk van het NBA-beleid op het bereiken van gewenste kennisniveaus, houding en gedrag van accountants. Het jaarplan 2014 had dan ook als thema: ‘Van regels naar gedrag’.

Het beleid dat bij dat jaarplan hoorde was gebaseerd op vijf pijlers:

1. Verbetering controlekwaliteit

De komende periode moet het aantal controledossiers dat onvoldoende scoort aanzienlijk worden gereduceerd. Daarom komt er een verplichte kennistoets, dossiermentoring en training op communicatieve vaardigheden. In de assurancepraktijk is daarnaast behoefte aan meer maatwerk. En accountants moeten samen leren van gemaakte fouten. Dat alles staat in 2014 centraal bij de verbetering van de kwaliteit.

2. Verbetering signalerend vermogen

Via onderzoek, debatbijeenkomsten en diverse acties wil de NBA het signalerend vermogen van de accountant verbeteren. Ook komt er in 2014 een meer informatieve controleverklaring. De controleerbaarheid van instellingen en overheden wordt verbeterd. En de reeks publieke managementletters wordt uitgebreid met publicaties over de horeca, banken en life sciences.

3. Verbeteren reputatie beroepsgroep

In het eind 2013 gepresenteerde reputatieonderzoek van de NBA scoorde de accountant een mager zesje. Dat komt door zorgen over de kwaliteit, maar ook door gebrekkige communicatie. Met een speciaal programma wil de NBA de reputatie van accountants verbeteren. Door óók de goede verhalen te vertellen en te leren van de incidenten.

4. Dichter bij de leden

Bij een vitaal beroep hoort een vitale beroepsorganisatie. Met ledenservice op maat, op basis van nieuwe ledenprofielen. Met bijzondere aandacht voor de kleine accountantspraktijk. Met heldere en begrijpelijke publicaties in klare taal. En met consistente honorering voor actieve leden en een slagvaardige manier van besturen, die meer ruimte geeft aan de ledengroepen.

5. Onderwijs op maat

Meteen aan het begin van 2014 is de contourennota voor het accountantsonderwijs ter consultatie aan de leden voorgelegd. Doel: een nieuw, marktgericht onderwijsmodel met actuele opleidingsprofielen en beroepskwalificaties.

Download het jaarplan 2014