Werkgroep Fraude

Op 18 januari 2018 is de Werkgroep Fraude van start gegaan. De werkgroep heeft als doel het verkleinen van de verwachtingskloof inzake de rol van de accountant ten aanzien van fraude. Hiermee wordt verder gewerkt aan de implementatie van maatregel 4.4. uit het verbeterplan ‘In het publiek belang’. 

 

Taakopdracht

De Werkgroep Fraude brengt in kaart wat kantoren doen om invulling te geven aan maatregel 4.4. uit 'In het publiek belang' en hoe deze prestaties verder kunnen worden verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht hoe de relevantie op het terrein van fraude binnen de redelijke verwachtingen van het maatschappelijk verkeer kan worden vergroot. Hiervoor zoekt de werkgroep de komende periode actief de dialoog met stakeholders en nodigt betrokkenen uit om hun zienswijze op het thema fraude en de rol van de accountant hierin kenbaar te maken.

Maatschappelijke impact

De Monitoring Commissie Accountancy vindt het van belang dat accountants aantonen dat ze de belofte inlossen om meer tijd, aandacht, mensen en middelen aan het fraudeprobleem te besteden. Daarnaast heeft de Stuurgroep Publiek Belang fraude aangewezen als thema dat vanwege de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof.

Publicatie fraudeprotocol

De Stuurgroep Publiek Belang heeft fraude aangewezen als thema dat vanwege de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof. Voor het overbruggen van deze kloof en het onderkennen van dilemma's wordt het gesprek aangegaan met stakeholders en de beroepsgroep zelf. Als opstap hiertoe dient het door de werkgroep ontwikkelde fraudeprotocol.

In het fraudeprotocol wordt duidelijk wat de rol van de accountant is op basis van de thans geldende wet en regelgeving. Het zet de stappen die van controlerend accountants en hun organisaties worden verwacht, overzichtelijk op een rij. Openbaar accountants die andere opdrachten uitvoeren (zoals bijvoorbeeld samenstelopdrachten of andere assurance opdrachten) kunnen het fraudeprotocol op overeenkomstige wijze toepassen. Voor accountants in business en interne accountants geldt dat het protocol goede handvatten geeft hoe met fraude om te gaan. De Werkgroep onderzoekt of aangepaste protocollen nodig zijn voor de andersoortige werkzaamheden en/of de andere ledengroepen dan de openbare accountants.

Samenstelling werkgroep

  • Sander Kranenburg (partner PwC) - voorzitter
  • Berry van Blijderveen (EY)
  • Valentijn Kerklaan (KPMG)
  • Gerrie Lenting (Deloitte)
  • Dick van Onzenoort (BDO/voorzitter Expertgroep fraude)
  • Ariën Oskam (Grant Thornton)
  • Johan Peters (SRA)
  • Verantwoordelijk lid Stuurgroep Publiek Belang: Rob Bergmans
  • Verantwoordelijk lid nOOB platform: Erik van der Haar

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.

Contact

marianne-van-kimmenade.jpg
Marianne van Kimmenade beleidsadviseur Fraude 020 3010328