Sectorcommissie Banken, Beleggings­instellingen en Beleggings­ondernemingen (SBB)

De SBB is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de Sectorcommissie Asset Management (SAM).

Jaarplan en vergaderschema

Relevante links

Samenvattingen commissievergaderingen

Taken

De SVP heeft de volgende taken:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het met betrekking tot de financiële sector te voeren beleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector op het gebied van accountantscontrole en aan controle verwante werkzaamheden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving door financiële instellingen.

Werkzaamheden

De SVP verricht ten behoeve van een adequate taakuitoefening de volgende werkzaamheden:

 • Onderhouden van contacten met de toezichthoudende en overkoepelende branche organisaties in de financiële sector.
 • Het vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, opvattingen en inzichten in binnen- en buitenland op de hiervoor genoemde gebieden.
 • Het verrichten of doen verrichten van studies uitmondend in studierapporten, discussienota's e.d.
 • Het analyseren en becommentariëren van ontwerpen van internationale controlerichtlijnen en verslaggevingsrichtlijnen die specifiek betrekking hebben op financiële instellingen, alsmede het ondersteunen van de ter zake in internationaal verband opererende NBA-vertegenwoordigingen.
 • Het ondersteunen van de NBA-vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) op het gebied van de verslaggeving van beroepsgenoten door middel van richtinggevende publicaties ten behoeve van de uitoefening van de accountantsfunctie in de financiële sector.
 • Het geven van voorlichting aan de leden en het bevorderen van gedachtewisselingen tussen leden en in het kader daarvan meewerken aan studieconferenties e.d.

Samenstelling

 • dhr. drs. M.A. (Martijn) Huiskers (voorzitter)
 • dhr. drs. R. (René) Koekkoek RA (vicevoorzitter)
 • dhr. drs. V.W. (Vincent) Wanders RA
 • dhr. mr. drs. P.J.H. (Peter) Breur RA
 • dhr. drs. D.W. (Dirk Willem) Huizinga RA
 • dhr. drs. M. (Michael) van der Weide RA RC
 • mw. drs. E.M. (Linda) Post RE RA CIA
 • mw. drs. A.C.H. (Anne-Claire) van den Wall Bake-Dijkstra RA
 • dhr. R.E.H.M. (Rogier) van Adrichem RA
 • dhr. J.C. (Carel) van Oldenbeek Msc RA
 • dhr. T.P. (Theo) de Groot RA
 • dhr. drs. P.J.A.J. (Paul Nijssen) RA

Contact

Rob-Schouten.jpg
drs. Rob Schouten RA RE RO Contactpersoon/secretaris 020 301 03 18
pauline-van-der-hoff-375x375.jpg
mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff BBA staf 020 3010 413