De Blauwe Brigade

Het project de Blauwe Brigade is opgestart in het kader van de Vernieuwingsagenda. Het doel van de Blauwe Brigade is bij te dragen aan heldere en werkbare regelgeving om het inzicht in de naleving ervan te verbeteren. Hiermee wordt een vermindering van de administratieve lastendruk nagestreefd.

Waterbubbels (599x303)

Veel accountants ervaren in hun functie als accountant in business, controller of internal auditor grote druk omdat nieuwe regelgeving vaak (te) laat tot stand komt. Met als gevolg dat organisaties alle zeilen moeten bijzetten en veel extra kosten moeten maken om hieraan te kunnen voldoen. Controlerend accountants in bijvoorbeeld de zorgsector en bij gemeenten ervaren problemen met het afgeven van goedkeurende verklaringen, omdat administratieve systemen bij te controleren organisaties te laat zijn aangepast of omdat de regelgeving onvoldoende helder is uitgewerkt. Accountants in het mkb zien administratieve lasten bij mkb-ondernemers stijgen doordat de overheid strengere regels oplegt. Ten slotte blijken nog steeds ingewikkelde subsidieregelingen te worden uitgevaardigd, met soms omslachtige controleprotocollen die vaktechnisch onuitvoerbaar zijn of economisch ondoelmatig.

De Blauwe Brigade - een groep wisselende accountants - licht met steun van NBA sectorcommissies en werkgroepen nieuwe en bestaande regelgeving door en stelt zonodig wijzigingen voor.

De Blauwe Brigade: commissies en werkgroepen

De activiteiten in het kader van de Blauwe Brigade worden uitgevoerd in wisselende samenstelling en door diverse commissies en werkgroepen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Werkgroep WNT; werkgroep die adviseert over de Wet Normering Topinkomens
  • Werkgroep Copro; beoordeelt subsidieregelingen en controleprotocollen in de publieke en private sector op hun uitvoerbaarheid.
  • Sectorcommissie Decentrale Overheden; vormt het aanspreekpunt voor normstellers, toetsers en toezichthouders voor decentrale overheden
  • Stuurgroep Woco; adviseert over en vertaalt regelgeving voor woningcorporaties naar de praktijk;
  • Coziek, adviseert over regelgeving binnen de zorgsector.

Contact

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Coördinator publieke sector 088 4960 347