Adviescollege voor Beroepsreglementering

Het Adviescollege voor Beroepsreglementering heeft tot taak het bestuur van de NBA te adviseren over vaktechnische aanwijzingen en regelgeving inzake de uitoefening van het accountantsberoep. Het bestuur van de NBA hecht grote waarde aan deze adviezen en zal daar slechts op goede gronden, en na overleg met het Adviescollege, van af kunnen wijken. 

Adviescollege

Het Adviescollege voor beroepsreglementering bestaat uit negen (zeven) beroepsgenoten met gezag, acterend zonder last (maar waar relevant wel met ruggespraak) die draagvlak hebben vanuit/herkenbaarheid hebben voor leden(-groeperingen) en die affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep teneinde de implicaties op de regelgeving en de benodigde toelichting daarop te onderkennen.

Reikwijdte van de werkzaamheden

Het Adviescollege voor beroepsreglementering  werkt nauw samen met functionarissen van het bureau van de NBA, welke het college ondersteunen in zijn rol. Het Adviescollege maakt jaarlijks, na consultatie van de diverse belangengroepen in afstemming met het bestuur, een strategische agenda zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden tijdig zicht hebben op de werkzaamheden van het Adviescollege en zich hierop kunnen voorbereiden. Een impactanalyse vormt integraal onderdeel van het due process van totstandkoming van regelgeving en andere uitingen.

De reikwijdte van de werkzaamheden van het Adviescollege betreft de vaktechnische aangelegenheden. Communicatie over bovengenoemde aspecten vormt een integraal onderdeel van de werkzaamheden van het Adviescollege. Aangelegenheden van bestuurlijke aard (waaronder handhaving) vallen buiten de reikwijdte van het Adviescollege.

De werkzaamheden van het Adviescollege zijn als volgt samen te vatten:

 • het voorbereiden van ‘verordeningen’
 • het voorbereiden van ‘nadere voorschriften’
 • het geven van ondersteuning aan de praktijk door het uitgeven van toelichtingen en best practices
 • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer
 • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context. 

Daarnaast is het Adviescollege actief betrokken bij het invullen van de strategische thema’s van de beroepsorganisatie, in samenwerking met andere commissies en/of ledengroeperingen. Het betreft hier onder andere de volgende thema’s:

 • digitalisering/XBRL/SBR
 • nieuwe assurance services

Het Adviescollege dient hierbij te zorgen voor een goede en effectieve inbedding van de strategische thema’s in het regelgevend kader.

Subcommissies

Ter ondersteuning van en ter voorbereiding van de uitingen van het Adviescollege is de subcommissie Ethiek en subcommissie Assurance ingericht.

Jaarplan en vergaderschema

Op 10 december 2019 is het Jaarplan Regelgeving 2020 van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) goedgekeurd door het bestuur.

Jaarlijks stemt het Adviescollege haar activiteiten voor het komend jaar met het bestuur af. Deze activiteiten worden bepaald op basis van een inventarisatie binnen het ACB en haar subcommissies, het bestuur en andere belanghebbenden.

Samenstelling

 • dhr. A. (Anton) Dieleman RA - openbaar accountant, voorzitter
 • dhr. C.L.J.M. (Charles) Kock AA - openbaar accountant / mkb, vice-voorzitter
 • dhr. J. (Jan) Hofmeijer RA - openbaar accountant, voorzitter subcommissie Assurance
 • mw. drs. M. (Gonny) Linde RA - interne accountancy, voorzitter subcommissie Ethiek
 • dhr. drs. J.F. (Jan) Dekker AA - openbaar accountant / mkb
 • dhr. G. (Gert) van den Brink AA - openbaar accountant / mkb
 • dhr. drs. J.M.L. (Hans) van der Wielen RA - overheidsaccountant 

 • dhr. mr.drs. F.H.E. (Frank) van Hoek RA - openbaar accountant
 • mw. drs. T. (Tanya) van den Berg-Dijkman RA - accountant in business

Rolverdeling

Rol Herkomst Titel Focus
1 Voorzitter RA Overall leiding, internationale verhoudingen
2 Vice-voorzitter AA Non-assurance / mkb
3 Lid, tevens voorzitter subcommissie Ethiek RA Ethiek, Interne accountancy
4 Lid AA Non-assurance / mkb
5 Lid, tevens vz subcommissie Assurance RA Assurance, controls & governance
6 Lid AA Openbaar accountant Assurance, mkb-context
7 Lid RA Overheidsaccountant
8 Lid RA Openbaar accountant
9 Lid RA Accountant in business, Ethiek