Theoretische opleiding RA

De theoretische opleiding tot registeraccountant (RA) is verdeeld in drie fasen:

 • een bacheloropleiding;
 • een masteropleiding;
 • een postmasteropleiding. 

Bacheloropleiding

De eerste fase van de opleiding kan een hbo- of een universitaire bacheloropleiding in accountancy (of een aan accountancy verwante opleiding) zijn. De universitaire bachelor geeft direct toegang tot het universitaire masterprogramma.

Na een hbo-bachelor volgt eerst een schakelprogramma voor de masteropleiding. Een algemene eis voor de RA-opleiding is dat een universitaire mastergraad moet zijn behaald. Na de master volgt dan nog de (parttime) postmasteropleiding.

De postmasterfase duurt ca. 1 tot 2,5 jaar. Dit is afhankelijk van de doorlopen vooropleiding. De op accountancy gerichte masteropleidingen geven de beste aansluiting op de postmaster.

Universiteiten

De theoretische opleiding wordt verzorgd door zeven universiteiten in Nederland.

Meer informatie over de universitaire opleidingen en de instroommogelijkheden kan worden opgevraagd bij onderstaande universiteiten:

De Nyenrode Business Universiteit is de enige universiteit die de gehele theoretische opleiding volledig in deeltijd aanbiedt. Bij de overige universiteiten worden de bachelor en de masterprogramma's in voltijd en soms ook in deeltijd aangeboden. De postmasteropleiding wordt alleen in deeltijd aangeboden.

Rol NBA bij opleidingen geregeld in de Wet op het accountantsberoep

De opleiding tot registeraccountant is geregeld in de Wet op het accountantsberoep en omvat een:

 • (universitaire) theoretische opleiding
 • praktijkopleiding (praktijkstage)

Als je zowel de theoretische opleiding als de praktijkopleiding hebt afgerond, mag je je inschrijven in het Accountantsregister en dan de RA-titel voeren.

De NBA:

 1. Verzorgt de praktijkopleiding en het praktijkexamen;
 2. Stelt van een beroepsprofiel vast. Het beroepsprofiel beschrijft op hoofdlijnen de mogelijke functies en werkzaamheden die registeraccountants kunnen uitoefenen en dient als referentiekader voor de accountantsopleidingen en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA);
 3. Neemt het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels af.

Nieuwe eindtermen accountantsopleidingen

Opzet

Sinds januari 2016 zijn nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen vastgesteld. De implementatie van de nieuwe eindtermen in de studieprogramma’s is in volle gang.

Je kunt kiezen (in de loop van de studie) uit twee verschillende opleidingsoriëntaties na afronding van de bacheloropleiding (hbo) of de masteropleiding (wo):

 1. de oriëntatie ‘Assurance’, die opleidt voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de (wettelijke) controle van jaarrekeningen;
 2. de oriëntatie ‘Accountancy’, met twee varianten:    
  • Accountancy-MKB: gericht op accountants die adviserende werkzaamheden verrichten voor het MKB; en
  • Accountancy-Finance: gericht op accountants die in een financiële functie werken. 

Elke opleiding tot AA of RA bevat gemeenschappelijke eindtermen die voor elke toekomstige accountant relevant zijn. Deze worden aangevuld met een aantal meer specifiek op de toekomstige beroepspraktijk gerichte eindtermen voor de oriëntaties.

Hoewel de oriëntatie Accountancy niet specifiek op de jaarrekeningcontrole is gericht, zal ook in deze opleiding aandacht worden besteed aan assurance. Elke accountantsopleiding bevat in de toekomst dus ook eindtermen voor dit kernvakgebied. In de Accountancy oriëntatie echter in mindere mate, en meer specifiek gericht op andere assurance-opdrachten, zoals beoordelingsopdrachten en  bijvoorbeeld inleenverklaringen en subsidieverklaringen. Dit sluit goed aan op de adviserende rol van de MKB-accountant. 

De drie afstudeerrichtingen zijn in beginsel mogelijk voor zowel de AA- als de RA-opleiding, waarbij voor de assurance-opleiding een mastereis zal gelden (dus ook binnen het hbo). Het theoretisch deel van de AA-opleiding kan bij hogescholen worden gevolgd, het theoretisch deel van de RA-opleiding bij de universiteiten.

Aanbod

Theoretische opleidingen

De universiteiten (RA) bieden in ieder geval de Assurance oriëntatie aan. Of de universiteiten op korte termijn ook de Accountancy oriëntatie aanbieden (met daaronder de varianten Finance en MKB) is vooralsnog niet bekend.  De hogescholen (AA) zullen binnen het bekostigde bestel vooralsnog alleen de Accountancy oriëntatie - MKB aanbieden, enkele private hogescholen zijn voornemens ook de Accountancy oriëntatie - Finance en de Assurance oriëntatie aan te bieden. Meer informatie over startdata, toelatingseisen, overstapregelingen en overgangsregelingen is op te vragen bij de hogescholen (AA) en universiteiten die hierboven staan vermeld (RA).

Praktijkopleidingen

De praktijkopleidingen worden ingericht op de genoemde oriëntaties. Tijdens de theoretische fase kan onder bepaalde voorwaarden worden gestart met de praktijkopleiding, afhankelijk van de gekozen oriëntatie. Het nieuwe opleidingsmodel streeft naar meer integratie tussen theorie en praktijk. Informatie over startdata, toelatingseisen, overstapregelingen en overgangsregelingen, is te vinden op de volgende pagina's