Tweede jaar

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het tweede jaar als volgt uit:

Jaarplan

Aan het begin van het tweede en het derde praktijkopleidingsjaar stel je een jaarplan op. In dit jaarplan geef je eventuele wijzigingen ten opzichte van het persoonlijk ontwikkelingsplan aan. Verder vormt het jaarplan een nadere invulling van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Je geef in het jaarplan ook je persoonlijke leerdoelen voor het komende praktijkopleidingsjaar aan

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt  gevoerd met  je praktijkbegeleider. De halfjaar rapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportages aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider jouw verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij gebruikt hebt. Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan.

ICAIS-casus

In het tweede jaar van je praktijkopleiding maak je een ICAIS-casus. Aan de hand van vragen maak je een opdracht die gericht is op de rol van ICT bij de Administratieve Organisatie / Interne Beheersing van de organisatie dan wel gericht is op de wijze waarop gegevens voor het samenstellen van een jaarrekening gegenereerd zijn en de betrouwbaarheid van die gegevens.

In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de werkzaamheden in het kader van je praktijkopleiding hebt besteed en welke CEA-eindtermen je eventueel al gerealiseerd hebt

Trainingsprogramma en intervisiegesprekken

In het tweede jaar van de praktijkopleiding volg je een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen. Het trainingsprogramma is inhoudelijk gericht op de beheersing van de generieke CEA-eindtermen.

Je voert tijdens het tweede jaar van je praktijkopleiding ook twee intervisiegesprekken. Tijdens deze intervisiegesprekken bespreek je met mede-trainees praktische knelpunten waar je tegen aanloopt bij het volgen van de praktijkopleiding. Afhankelijk van de aanbieder, kunnen de intervisiegesprekken geïntegreerd zijn in het trainingsprogramma. 

Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids.

Contactdagen

Als je in je praktijkopleiding kiest voor de 2e variant inzake de overige assurance-opdrachten en minimaal 6 overige assurance-opdrachten uitvoert (minimaal 2 per jaar), waar je minimaal 150 uur aan besteedt gedurende je gehele praktijkopleiding, met een spreiding over minimaal 3 (overige) assurance-opdrachten, worden deze overige assurance-opdrachten ingekapseld in contactdagen / begeleidingsdagen. Aan iedere overige assurance-opdracht gaat een contactdag vooraf. Tijdens zo’n contactdag wordt samen met andere trainees het wetgevend kader besproken waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en de vereiste kwaliteitsborging binnen het kantoor. Tijdens de contactdag die na uitvoering van de overige assurance-opdracht door jou wordt gevolgd, evalueer je samen met andere trainees de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. Je ontvangt van andere trainees feedback en je geeft back op de beroepsproducten van de andere trainees.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar, dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou. 

 

Deficiëntie regeling theoretische eindtermen