Publieksverslag bestuursvergadering 8 november 2022

Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 8 november 2022 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: regelgeving, NBA Young Profs Adviescommissie, programmavoorstel beroepscultuur, projectvoorstel implementatie Audit Quality Indicators, verplicht PE-onderwerp 2023, Raad voor Toezicht (verslag van werkzaamheden 2021), begroting 2023, nieuw bestuurslid per juni 2023 en (her)benoemingen.

Regelgeving

Het bestuur heeft de volgende regelgeving geaccordeerd voor consultatie dan wel publicatie:

  1. Consultatie van enkele definities en verwijzingen NV NOCLAR, NVKS en De NV COS
  2. Handreiking 1142 Beleggingsinstellingen
  3. Standaard 3950N Digitaal rapporteren
  4. NV COS 2023

NBA Young Profs Adviescommissie

Een delegatie van de adviescommissie NBA Young Profs presenteert adviezen aan het NBA-bestuur inzake de thema’s duurzaamheid en cultuur naar aanleiding van gesprekken die zij hebben gevoerd in het werkveld van accountants.

Programmavoorstel beroepscultuur

Om alle activiteiten, programma’s én reeds bereikte resultaten van de diverse cultuurprogramma’s in de sector te combineren tot één coherent programma is een voorstel geschreven. Het bestuur accordeert dit voorstel voor verdere uitwerking in een concreet plan

Projectvoorstel implementatie Audit Quality Indicators

Het bestuur bespreekt en accordeert een projectvoorstel voor de implementatie van de Audit Quality Indicators. Intentie van dit programma is om de kwaliteit van accountancy meet- en zichtbaar te maken via een publiekelijk toegankelijk dashboard. De NBA zal hierin een belangrijke, faciliterende rol vervullen.Dit is een nieuwe taak die voortvloeit uit het wetsvoorstel Wet toekomst accountancy sector dat op dit moment voorligt bij de Raad van State.

Verplicht PE-onderwerp 2023

Het bestuur heeft in juli 2022 besloten het onderwerp ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp voor 2023 aan te wijzen. In de vergadering van 8 november wordt de uitwerking in doelgroepen en doelstellingen geaccordeerd. Zie ook de pagina over het verplichte PE-onderwerp 2023.

Raad voor Toezicht - Verslag van werkzaamheden 2021

Het jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de Raad voor Toezicht wordt onder verantwoordelijkheid van de Raad opgesteld en ter informatie met het bestuur besproken. Dit verslag wordt gepubliceerd op de pagina van de Raad voor Toezicht.

Begroting 2023

Het bestuur bespreekt en accordeert de begroting 2023. Deze wordt opgenomen in de vergaderstukken van de ledenvergadering 12 december 2022.

Nieuw bestuurslid per juni 2023

In de ledenvergadering van juni 2023 moet een nieuw bestuurslid worden voorgedragen voor opvolging van Ingrid Hems, die in mei 2023 in verband met het beëindigen van haar bestuurstermijn zal aftreden.

Het profiel voor de nieuw te werven bestuur betreft een openbaar accountant, reguliere vergunninghouder die het middelgrote / grote MKB-segment kan vertegenwoordigen. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een man.

(Her)benoemingen

Het bestuur heeft de volgende personen (her-)benoemd:

  • Mevrouw Gerdien Smit-Vlot AA benoemd tot voorzitter van de Commissie MKB per 1 januari 2023 voor een periode van 4 jaar.
  • De heer drs. Michel Bouwens RA herbenoemd als lid van de Sectorcommissie Asset Management.
  • Mevrouw Adisa Berberovic AA MsC benoemd als lid van het facultybestuur OSV voor een periode van 4 jaar.
  • Mevrouw Annemieke Lammers AA benoemd als lid van het facultybestuur OSV voor een periode van 4 jaar.