Nieuwe EU-verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in prospectussen en de gevolgen voor assurance-opdrachten

Er is een update toegevoegd in de notitie 'Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements'.

Vanaf 10 maart 2021 is de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) van kracht met aanvullende toelichtingseisen voor het prospectus van beheerders van ICBE’s en beleggingsinstellingen.

De Sectorcommissie Asset Management heeft met het oog hierop begin vorig jaar de notitie 'Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements' gepubliceerd. In deze notitie wordt uiteengezet wat de impact is van deze aanvullende eisen op het uitvoeren van Assurance engagements welke worden verricht op basis van artikel 4:49 lid 2c van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Toegevoegd:

De notitie is door voortschrijdend inzicht in wet- en regelgeving (SFDR ontwikkelingen waaronder de concept level 2 regelgeving ) en door suggesties van de AFM enigszins aangepast. In de volgende zin is het cursief gedeelte toegevoegd:

De rol van de accountant is vaststellen of de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) vereiste gegevens voor het prospectus zijn opgenomen  en daarbij evalueert in hoeverre deze informatieverschaffing nauwkeurig, eerlijk, duidelijk, niet misleidend eenvoudig en beknopt is.

In de notitie is ook nog toegevoegd:

Op basis van het voorgaande ligt het voor de hand dat de accountant professioneel kritisch evalueert hoe de beheerder invulling heeft gegeven aan de toelichtingsvereisten voor met name artikel 8 en 9 fondsen en daarbij de concept level 2 regelgeving (Final Report on draft Regulatory Technical Standards van de Joint Committee van European Supervisory Authorities (JC 2021 50) van 22 oktober 2021) met betrekking tot periodieke verslagen in ogenschouw neemt.