Consultatie Handreiking OKB Uitvoering en documentatie

De NBA consulteert een nieuwe handreiking over de uitvoering van Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s). Deze consultatie eindigt 29 oktober.

Uit toetsingen bleek dat de kwaliteit van de uitvoering van OKB’s in het algemeen voldoende was, maar dat er nog wel mogelijkheden waren om deze te verbeteren. Daarbij kwam dat de NBA signalen kreeg dat er in de praktijk nog vragen leefden over de uitvoering van de OKB.  Doelstelling daarbij was een duidelijk overzicht te geven van de voor de uitvoering van de OKB geldende regelgeving . Hierbij is ook nagegaan in hoeverre de toelichtingen in de nieuwe International Statement on Quality Management 2 (ISQM2) opgesteld door de IAASB, helpt bij het invullen van bestaande regels en daarmee het OKB-proces kan helpen te verbeteren. Omdat een OKB maatwerk is, die ingevuld moet worden afhankelijk van de specifieke opdracht, is het niet de bedoeling geweest om een checklist te ontwikkelen.

De handreiking is bewust gericht op de uitvoering van de OKB door de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar. De rol van de accountantseenheid is niet volledig uitgewerkt in de handreiking. Dat lag buiten de doelstelling van het project.

Met deze handreiking wordt ook nog niet voldaan aan de nieuwe vereisten in de nieuwe kwaliteitsregels, waar ISQM2 deel van uitmaakt. De nieuwe vereisten in ISQM1, dat zich richt op het kwaliteitsmanagement bij een accountantseenheid, en ISQM2, dat gaat over de uitvoering van een OKB,  zullen eerst in wet- en regelgeving moeten worden verwerkt voordat ze van toepassing zijn in Nederland. Deze vereisten zijn dus ook niet meegenomen in de handreiking.