Publicatie ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021

Als onderdeel van het project Definities beroepsreglementering accountants heeft de NBA op 22 oktober de ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021 gepubliceerd. Leden en belanghebbenden kunnen hierop reageren tot 22 november 2021.

Over het project definities

In diverse wetten, verordeningen en nadere voorschriften die relevant zijn voor de beroepsuitoefening van accountants komen verschillende definities voor die nu niet op één gezamenlijke plaats zijn terug te vinden. Ook komt het voor dat eenzelfde begrip op meerdere plaatsen is gedefinieerd en dat definities soms onderling verschillen. Om hierin lijn aan te brengen heeft de NBA het project definities gestart, dat moet leiden tot:

  • eenduidige definities voor begrippen; en
  • één overkoepelende Begrippenlijst in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)

Hiervoor is nodig dat bestaande regelgeving wordt aangepast. De voorliggende ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021 en de ontwerp-Veegverordening definities 2021 die op 12 oktober is gepubliceerd zijjn hiervan het resultaat.

Procedure reacties op ontwerp Nadere voorschriften

De ontwerp nadere voorschriften worden door het bestuur vastgesteld en daaraan voorafgaand op de website van de NBA gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerp nadere voorschriften geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Een zienswijze op de ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021 kan worden ingebracht tot 22 november 2021 door het versturen van een e-mail naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Eerdere consultatie

Eerder zijn de voorgestelde aanpassingen in definities in verordeningen en nadere voorschriften voorgelegd in het Consultatiedocument ‘Wijzigingen van definities in de regelgeving voor accountants’ (20 juli 2021). De ontwerp nadere voorschriften vormen, net als de ontwerp Veegverordening definities 2021, de formele uitwerking hiervan. De consultatie heeft alleen geleid tot redactionele aanpassingen. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting op de ontwerp Veeg-nadere voorschriften definities 2021 in de bijlage.