Ontwerpverordeningen ledenvergadering

Op dinsdag 12 oktober zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 december. 

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 december worden vijf ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants en Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening VGBA en ViO 2021)

De Wijzigingsverordening VGBA en ViO 2021 wijzigt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Het gaat om verschillende wijzigingen:

  • Een wijziging van de artikelen 11 en 20 van de VGBA en artikel 5 van de ViO. Deze wijzigingen hangen samen met wijzigingen van de International Code of Ethics for Professional Accountants (Code of Ethics) van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).
  • Tekstuele aanpassingen die er met name op gericht zijn de VGBA genderneutraal te maken.

De toelichting op Wijzigingsverordening VGBA en ViO 2021 bevat een uitleg van de voorgestelde wijzigingen. In de bijlagen 1 en 2 van die toelichting kunt u zien hoe de tekst van de VGBA en artikel 5 van de ViO eruit ziet na de wijziging.
 

Ontwerpverordening tot aanpassing definities

De ontwerpverordening heeft betrekking op definities in diverse verordeningen. De wijzigingen in de definities betreffen verduidelijkingen en wetgevingstechnische verbeteringen zoals:

  • het op de juiste wijze gebruik maken van verwijzingen;
  • het verwijderen van lidwoorden aan het begin van een definitie.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen mee beoogd.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de ledengroepen

De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de ledengroepbesturen de ruimte te bieden om flexibeler te kunnen handelen. Dit in het kader van de andere positie die ledengroepen innemen nu de vormgeving van de ontwikkelingen rond het accountantsberoep binnen de NBA is overgeheveld naar de faculties en de communities. Een voorbeeld daarvan is het laten vervallen van de eis dat ten minste eenmaal per jaar een ledengroepvergadering bijeen wordt geroepen. Het ledengroepbestuur  kan na aanvaarding van het voorstel zelf in noodzakelijke gevallen beslissen een ledengroepvergadering bijeen te roepen en hoeft een ledengroepvergadering niet louter meer bijeen te roepen om te voldoen aan de huidige eis uit de verordening.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen en de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

Met deze verordening wordt voorgesteld om de bepalingen te laten vervallen die betrekking hebben op de toetsing van dossiers over de uitvoering van wettelijke controles. Deze bepalingen worden overbodig als ook het toezicht op de uitvoering van wettelijke controles op ‘niet-oob-vergunninghouders’ wordt overgeheveld naar de AFM.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen

Met deze verordening wordt voorgesteld om een afzonderlijk tarief in te voeren voor het presentiegeld voor reguliere vergaderingen die via een telefoon- of beeldverbinding plaatsvinden.