Herziene NBA-handreiking 1145

De NBA publiceert de gewijzigde NBA-handreiking 1145 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij banken.

De handreiking is aangepast vanwege aanscherping van het AFM toezicht op beleggingsondernemingen. Naast kleine technische wijzigingen heeft de belangrijkste inhoudelijke aanpassing betrekking op de vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen (Zie Par. 4.5). De wet vereist dat de beleggingsonderneming beheersmaatregelen heeft getroffen ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden en financiële instrumenten en ter voorkoming van het gebruik van die gelden of financiële instrumenten voor eigen rekening door de beleggingsonderneming. De accountant onderzoekt dit en rapporteert hier jaarlijks over via een daartoe opgezet assurance-rapport met daarbij een bestuursverklaring en bijlagen waarin zijn opgenomen een uiteenzetting van de getroffen beheersmaatregelen en bevindingen van de accountant.