Update NBA-voorbeeldteksten: juridische rapportage 18.1 (Engels)

Op 21 juli 2021 heeft de NBA een update van NBA-voorbeeldteksten (Engels) gepubliceerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Juridische rapportage 18.1 (Engels) verbeterd
Deze rapportage is in die zin verbeterd dat in de paragraaf met het oordeel nu verwijzingen zijn opgenomen naar de juiste wettelijke bepalingen.

Ook zijn in deze en enkele andere Engelse rapportages redactionele aanpassingen doorgevoerd in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle. Dit is gedaan uit consistentieoverwegingen en betreft specifiek de volzin waaruit een controle onder meer bestaat.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA zal op termijn ook de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude opnemen in de controleverklaringen. De generator wordt hiervoor aangepast en dit zal nog geruime tijd vergen. Na de zomer volgt een update over de status.
  • Verder werkt de NBA aan een meeromvattende wijziging van de huidige juridische rapportages (NBA-voorbeeldteksten, sectie II, Nederlands en Engels). Dit om gevolg te geven aan het streven sinds medio 2018 om de rapportages beter te laten aansluiten op het doel van de rapportage en de werkzaamheden van de accountant.
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.

Meer informatie