Consultatie wijzigingen van definities

De NBA consulteert diverse wijzigingen van definities in de regelgeving voor accountants. 

De NBA wil het makkelijker maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van definities. Daarom is een overzicht gemaakt met alle begrippen uit de regelgeving in de Handleiding regelgeving accountancy (HRA). Dit overzicht wordt als bijlage toegevoegd aan de HRA 2022. 

Verder worden wijzigingsvoorstellen voor definities uit diverse regels voor accountants voorgelegd. De wijzigingen in definities betreffen verduidelijkingen en wetgevingstechnische verbeteringen zoals het beter gebruik maken van verwijzingen. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzingen beoogd, dat wil zeggen geen andere reikwijdte of werking van de betreffende regelingen. Het gaat hierbij om de:

  • Verordening inzake de onafhankelijkheid (ViO);
  • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS);
  • Diverse andere Verordeningen en Nadere voorschriften.

Wij vragen u om een reactie op deze voorstellen. Zie het consultatiedocument met naast de vragen ook verdere toelichting.