Stuurgroep Publiek Belang zet in op fraude, continuïteit en vernieuwing audit

De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) concentreert zich in zijn programma voor 2021-2023 vooral op de thema’s fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit. Het vergroten van de relevantie van het ‘auditberoep’ staat daarbij centraal.

De stuurgroep richt zich in het meerjarenplan, dat aansluit op de agenda van de kwartiermakers, op drie projecten: fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit. Ook wordt verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de audit, met name waar het gaat om transparantie en verantwoording en een kwaliteitsgerichte cultuur. Ook wil de stuurgroep externe stakeholders meer betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de agenda.

Het verbeterprogramma voor de auditpraktijk wordt gesplitst in een oob- en een niet-oob-agenda. Speciaal met het oog op de circa 270 niet-oob-vergunninghouders die wettelijke controles uitvoeren, wordt een Platform nOOB opgericht.

Fraude en continuïteit

Fraude, corruptie en witwassen veroorzaken grote maatschappelijke schade, aldus de stuurgroep, die deze thema’s tot prioriteit benoemt voor de komende jaren. Accountants vervullen een sleutelrol in de bestrijding ervan, door hun werk “in de haarvaten van economie, binnen organisaties en bedrijven”. Het project Fraude richt zich op verbeteren van fraudedetectie, -preventie en -rapportage door de accountant. Daarbij hoort de ontwikkeling en verbetering van het instrumentarium voor accountants. Ook zal een community Financiële Veiligheid worden opgezet, evenals een expertpanel voor casuïstiek.

Na een pilot in 2021 moet vanaf 2022 een verplichte melding van fraudewerkzaamheden onderdeel worden van de controleverklaring. Ook komt er een fraudeprotocol voor bedrijven en organisaties, als aanvulling op het bestaande fraudeprotocol voor accountants. Ten slotte wil de stuurgroep een onderzoek doen naar het competentieniveau van accountants ten aanzien van fraude.

De wijze waarop continuïteit momenteel aan de orde komt in de controleverklaring van de accountant, op basis van de controle van jaarrekeningen en bestuursverslagen, wordt door veel gebruikers als onvoldoende ervaren, zo stelt de stuurgroep. Ook wordt soms getwijfeld aan de aard en kwaliteit van door accountants uitgevoerde werkzaamheden. Verder ziet de stuurgroep, mede door innovatie en digitalisering en aangewoekerd door de coronacrisis, een verhoogd risico op disruptie van sectoren of individuele ondernemingen. Daarom is ook continuïteit een speerpunt in het programma.

De stuurgroep wil een verplichte melding van verrichte werkzaamheden in het kader van continuïteit in de controleverklaring (pilot in 2021, invoering in 2022) en een continuïteitsprotocol waarbij aandacht wordt besteed aan de hele keten.

Vernieuwing audit

Binnen het project ‘Vernieuwing audit’ wil de stuurgroep “een aantal fundamentele principes ter discussie te stellen en verkennen of we zo kunnen komen tot een verdere innovatie van beroep en bestel”. De aanbevelingen van onder meer MCA en CTA en de voorstellen van Sir Donald Brydon bieden daarbij “een waardevolle leidraad”.

Belangrijk is de ontwikkeling van een framework voor alle vormen van corporate reporting, zowel financieel als voor andere informatie. De projectgroep die zich richt op de vernieuwing van de audit wil daarnaast principes als geheimhouding of vertrouwelijkheid evalueren “in de context van gewijzigde maatschappelijke opvattingen rond verantwoording en transparantie”. 

De Stuurgroep Publiek Belang wil stakeholders meer direct betrekken bij de uitwerking en uitvoering van projecten, als lid van projectgroepen of via het inrichten van een klankbordfunctie, aldus het meerjarenplan.