Consultatie herziene NBA-handreiking 1142: Beleggingsinstellingen en -ondernemingen

De NBA consulteert de herziene NBA-handreiking 1142 Specifieke verplichtingen volgens de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant van beleggingsondernemingen, (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen en (beheerders van) instellingen voor collectieve beleggingen in effecten.

 Wijzigingen

De handreiking is aangepast vanwege wijzigingen en onduidelijkheden in de regelgeving.

Het betreft geen grote herziening van de handreiking maar vooral verduidelijking en vermelding van enkele recente ontwikkelingen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • In hoofdstuk 4 is tekst toegevoegd om te verduidelijken wanneer er sprake is van een wettelijke controle. Na analyse en afstemming met onder andere het ministerie van Financiën is de conclusie dat kleine beleggingsondernemingen, kleine beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (ABI’s) en kleine bewaarders niet onder de wettelijke controle vallen. In de tabel in de nieuwe bijlage 3 wordt dit toegelicht;
  • Kapitaalbuffers en liquiditeit: het beleid van DNB is meer expliciet opgenomen in de handreiking;
  • Nieuwe regelgeving prudentiële eisen: Per 26 juni 2021 zullen de eisen van de Investment Firms Directive (IFD) en de Investment Firms Regulation (IFR) van kracht worden. Deze vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiŃ‘le eisen uit de CRR (Capital Requirements Regulation) en het Bpr (Besluit prudentiŃ‘le regels).

Reacties

U kunt reageren tot 22 februari 2021. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.

Meer informatie