Werkplan werkgroep Continuïteit gepubliceerd

De NBA-werkgroep Continuïteit heeft haar werkplan gepubliceerd. Doel is om met behulp van een oorzakenanalyse te komen tot aangescherpte adviezen waarmee accountants beter kunnen handelen bij continuïteitsvraagstukken.

De werkgroep, onder leiding van PwC-bestuurslid en voorzitter van de PwC-assurancepraktijk Agnes Koops, wil meer inzicht krijgen in factoren die een rol spelen bij het adequaat en tijdig herkennen van situaties van (dis)continuïteit. Daarbij wil de werkgroep achterhalen wat de oorzaken zijn waardoor dit niet altijd lukt.

"Als de continuïteit van een onderneming wegvalt en de organisatie failliet gaat, heeft dit grote gevolgen voor alle betrokkenen. De impact verspreidt zich als een olievlek, zeker als het bedrijven raakt waar we als samenleving aan gehecht zijn of waar veel mensen werken. Vaak komt ook snel de vraag of tijdig voldoende gewaarschuwd is door de organisatie én de accountant", aldus de werkgroep.

Adequaat handelen in situaties van mogelijke discontinuïteit is volgens de werkgroep essentieel voor het vertrouwen in het functioneren van de accountant. "Gebeurt dit ook altijd? Als dat niet zo is, hoe komt dat dan en wat kunnen we daarvan leren? En in hoeverre is het aan de accountant om zich een oordeel te vormen over de toekomstbestendigheid van een organisatie?"

De werkgroep geeft aan dat de Whitepaper Continuïteit in 2018 weliswaar geleid heeft tot "een goede dialoog", maar dat concrete actie tot nu toe uitblijft en dat het onderwerp onder meer daarom hoog op de agenda staat van de Stuurgroep Publiek Belang.

De werkgroep Continuïteit is een van de werkgroepen die in het kader van de Veranderagenda Audit 2021-2023 zijn opgericht. De overige thema's waar de Veranderagenda op focust zijn Fraude, MKB/Platform niet-oob, Vernieuwing Audit, Transparantie en Verantwoording, en Kwaliteitsgerichte Cultuur.