Update status NBA-handreiking 1124 over de Richtsnoeren Wwft

De NBA streeft ernaar eind dit jaar de definitieve versie te publiceren van NBA-handreiking 1124 over de Richtsnoeren Wwft. De vele reacties naar aanleiding van de begin dit jaar gehouden consultatie worden inmiddels verwerkt. Ook (toekomstige) (wets)wijzigingen worden in de nieuwe handreiking meegenomen.

Veel reacties op de consultatie

Bijna tien respondenten hebben gereageerd  op de tweede consultatieronde van de handreiking die liep van februari tot eind april 2020. Naast de kwantiteit was ook de kwaliteit van hoog niveau. Samen met de Richtsnoerenpartner Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de NBA bezig deze consultatierespons te verwerken.

De respons betreft ruim honderd inhoudelijke punten. In de meeste gevallen zijn het suggesties voor terechte verduidelijkingen, aanvullingen of een andere structurering. Al deze respons komt de inhoud, de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de definitieve versie ten goede.

Ook recente wetswijzigingen en resultaten overleg met BFT meegenomen

Recente wetswijzigingen en ook toekomstige wijzigingen zoals de inwerkingtreding van het UBO-register worden vanzelfsprekend verwerkt. Daarnaast geldt dit voor verwijzingen naar recente publicaties, zoals de herziene versie van de Algemene leidraad Wwft, de National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2019 en de NRA Terrorismefinanciering 2019.

Ook de uitkomsten van het NBA/NOB-overleg met toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) worden meegenomen. NBA/NOB zijn in gesprek met het BFT over de verschillende standpunten die zij innemen. In sommige gevallen lijkt dit te gaan leiden tot een gezamenlijk standpunt, in andere gevallen leidt dit wellicht tot een nadere verduidelijking van de achtergronden van de verschillen in opvatting.