Publicatie herziene NBA-handreiking 1120 Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris

De NBA publiceert de gewijzigde NBA-handreiking 1120, Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen.

De wijziging van deze NBA-handreiking is een gevolg van de implementatie van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORPII-richtlijn). De IORPII-richtlijn, op 13 januari 2019 in de Nederlandse wet is geïmplementeerd, is een herziening van de reeds uit 2003 daterende IORPI-richtlijn (IORP=Institutions for Occupational Retirement Provision). De wijzigingen in de handreiking zijn beperkt tot dit onderwerp.

IORPII kan invloed hebben op de rol die een certificerend actuaris heeft bij een pensioenfonds. Een gewijzigde rol kan invloed hebben op de onafhankelijkheid van de actuaris. In de herziene handreiking wordt uitgelegd hoe hier mee om te gaan.

De handreiking is geconsulteerd. De consultatie heeft geleid tot enkele technische aanpassingen in de definitieve versie ten opzichte van de consultatieversie. Ter verduidelijking is daarnaast een deel van de tekst van de bijlagen verschoven naar de hoofdtekst. Deze verschuiving heeft verder geen inhoudelijke aanpassingen met zich mee gebracht.