Conclusie naar aanleiding van consultatie evaluatie VGBA/ViO

Afgelopen jaar heeft het ACB de Verordeningen VGBA en ViO geëvalueerd. Hierbij is aan een aantal leden en andere belanghebbenden middels enquêtes, ronde tafels en interviews gevraagd hoe zij de toepasbaarheid en de duidelijkheid van deze Verordeningen ervaren. 

De uitkomsten van de evaluatie waren positief en kwamen overeen met het resultaat dat het ACB voor ogen had bij de totstandkoming van de ViO en VGBA. Namelijk dat beide Verordeningen worden ervaren als duidelijke en toepasbare regelgeving. Dit resultaat kan worden gezien als een goede basis voor de ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Deze bevindingen zijn in de zomer van 2019 ter consultatie aan de leden voorgelegd. Bij deze consultatie is aan de leden gevraagd of het nodig is om de handreikingen uit te breiden met meer voorbeelden. Dit lijkt vooralsnog niet nodig. Het is niet de bedoeling om met meer voorbeelden de regelgeving van principle based naar rule-based te veranderen. Daarnaast zijn suggesties/opmerkingen ter verbetering van de Toelichting en Handreikingen VGBA en ViO gemaakt die mogelijk tot verbetering van de toelichting en de handreikingen van de VGBA en ViO kunnen leiden. Deze opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen met het in het najaar van 2020 aanpassen van de handreikingen VGBA en VIO naar aanleiding van de wijzigingen die voortkomen uit de herziening van Code of Ethics in 2019.

Omdat uit de reacties naar aanleiding van de consultatie geen andere bevindingen zijn geconstateerd, heeft het bestuur besloten de eerder getrokken conclusie te handhaven, namelijk dat beide Verordeningen worden ervaren als duidelijke en toepasbare regelgeving.