Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties

Decentrale overheden hebben in ruime mate te maken met inkopen en investeringen. De organisatie ontvangt en behandelt in dat geval inkoop- en investeringsfacturen, maar bijvoorbeeld ook declaraties. Voordat de facturen en declaraties voor akkoord ter betaling geautoriseerd worden, dient in de organisatie onafhankelijk van de inkoopfunctie vastgesteld te worden dat de gefactureerde en gedeclareerde prestaties daadwerkelijk geleverd zijn. Dit is de toets op de prestatielevering.

De Commissie BADO geeft in deze notitie aan waar de aandacht naar uit dient te gaan bij de vastlegging en onderbouwing van die prestatielevering bij inkopen door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

De notitie bevat handreikingen voor decentrale overheidsorganisaties en ook voor accountants die (interne / externe) controlewerkzaamheden verrichten.

De commissie

In de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels op de terreinen bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. Voor relevante onderwerpen worden BADO-notities uitgebracht.