Jaarverslag 2019 Commissie MKB

Het collegiaal overleg, de deelname van de NBA aan mkb-toetsen bij voorgenomen nieuwe wetgeving en de lancering van Pack PE-KE zijn belangrijke onderwerpen in het jaarverslag 2019 van de Commissie MKB. De uitgevoerde activiteiten zijn mede gebaseerd op het rapport van de werkgroep Vernieuwingsagenda MKB met als titel 'De accountant kijkt mee, dus is het OK'.  

Collegiaal overleg

Op voorstel van de Commissie MKB is in de tekst van de nieuwe Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) het verplicht collegiaal overleg opgenomen. De algemene ledenvergadering heeft op 16 december de verordening goedgekeurd en daarmee is de verplichting tot collegiaal overleg van kracht.

Mkb-toetsen

Het kabinet heeft de mkb-toets in het leven geroepen. Dit houdt in dat er bij nieuwe wetgeving gekeken wordt of deze eenvoudig toepasbaar is in het mkb. De Commissie MKB heeft dit jaar deelgenomen aan twee mkb-toetsen op voorgenomen wetsvoorstellen van het ministerie van Justitie & Veiligheid:

  • de modernisering van het Personenvennootschapsrecht
  • Wetsvoorstel Buitengerechtelijke Incassomarkt
  • Werken als zelfstandige

Pack PE-KE

Tijdens het NEMACC-symposium van 29 april 2019 is Pack PE-KE (Petites Entit├ęs-Kleine Entiteiten) gelanceerd. Pack PE-KE is een geautomatiseerd hulpmiddel dat helpt de stappen van het controleproces bij eenvoudige kleine entiteiten te structuren en de vastlegging van de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Download