Tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’

De NBA publiceert de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel. Wat is er veranderd?

Bij de publicatie van de eerste consultatieversie van december 2018 kondigde de NBA aan de handreiking beter toegankelijk te willen maken door de teksten beter leesbaar te maken. In samenwerking met de beroepsorganisaties Nederlandse Organisatie van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) is de handreiking nu herschreven en is informatie anders geordend. (Aan de hand van de transponeringstabellen kunt u nagaan in welke paragraaf bepaalde onderwerpen nu worden behandeld.) Op een enkel punt na hebben de beroepsorganisaties geen inhoudelijke wijzigingen beoogd en ook geen andere standpunten ingenomen. In deze tweede consultatieversie hebben de beroepsorganisaties verder de respons verwerkt op de eerste versie.

Hoewel er inhoudelijk weinig is veranderd, kan de andere manier van opschrijven ertoe leiden dat gebruikers het gevoel krijgen dat de uitleg toch is veranderd. Vandaar dat is besloten tot een tweede consultatie.

De NBA raadt aan deze conceptversie te raadplegen bij het toepassen van de Wwft, ook al is de handreiking nog niet definitief. 

De beroepsorganisaties nemen soms andere standpunten in dan het ministerie van Financiën en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De NBA realiseert zich dat haar leden op die punten met meer duidelijkheid gebaat zijn. De beroepsorganisaties beraden zich hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan met het ministerie van Financiën en het BFT.

Tijdens het herschrijven is een consultatieversie gepubliceerd van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft (‘Wet Plan van aanpak witwassen’) en van de Algemene leidraad Wwft van het ministerie van Financiën. De beroepsorganisaties hebben daarop gereageerd maar laten de voorgestelde wijzigingen in deze tweede consultatieversie buiten beschouwing. We zullen de definitieve wijzigingen meenemen bij de eerstvolgende inhoudelijke herziening van de Richtsnoeren Wwft. 

Reageren

U kunt op de concept-handreiking reageren tot en met 30 maart 2020. Stuur uw reactie naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl..

Transparantie

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.