Publicatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag

Afgelopen week is NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag goedgekeurd door het bestuur.  

De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de Wet van 6 november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132).

In deze wet krijgen beursgenoteerde ondernemingen de verplichting om een bezoldigingsverslag op te nemen met informatie over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen. Van accountants wordt verwacht dat zij beperkte controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het verslag. De betreffende werkzaamheden zijn opgenomen in het nieuwe wetsartikel 2: 135b BW. Een separate rapportage over de uitgevoerde werkzaamheden is volgens de (toelichting op de) wet niet nodig.

De wet geeft ruimte aan de beursgenoteerde vennootschappen om het verslag op te nemen in het jaarverslag of in een apart verslag. De beursgenoteerde vennootschap heeft daarnaast de keuze om de werkzaamheden te laten uitvoeren door de controlerend accountant of door een andere accountant.

Zoals uit de handreiking blijkt is de NBA op grond van de controlestandaarden van mening dat het bezoldigingsverslag aangemerkt moet worden als andere informatie waarop voor de controlerend accountant de werkzaamheden uit Standaard 720 gelden. Deze werkzaamheden dekken de voorgeschreven controlewerkzaamheden vanuit de wet af.

De NBA heeft deze handreiking geconsulteerd. De consultatie heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen in de handreiking.

De NBA is, mede naar aanleiding van de consultatiereacties, van mening dat het in het maatschappelijk belang goed is als accountants in hun controleverklaring duidelijk maken dat zij het bezoldigingsverslag hebben aangemerkt als andere informatie waarop de werkzaamheden van Standaard 720 van toepassing zijn. Dit maakt immers expliciet dat de accountant de werkzaamheden uit artikel 135b heeft uitgevoerd.

De NBA stelt daarbij vooralsnog de volgende tekst voor:

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag
- Het bezoldigingsverslag
- De overige gegevens
- ....[bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate-governance-verslag, verslag van de raad van commissarissen, bijlagen, et cetera]

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiƫle afwijkingen bevat
- Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiĆ«le afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW, artikel 2:135b lid 7 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het bezoldigingsverslag in overeenstemming met artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW.

De wet is pas eind 2019 vastgesteld. Het is goed dat gebruikers van de jaarrekening zich realiseren dat de tekst voor de verklaring pas laat beschikbaar is gekomen en dat deze tekst niet uitgebreid is getest. Dit heeft tot gevolg dat reeds afgegeven verklaringen logischerwijs afwijken en ook dat er de komende tijd nog wijzigingen in de tekst kunnen komen. Daarbij komt dat het hier gaat om een voorbeeld en dat ook op andere wijze invulling gegeven kan worden aan de rapportagevereisten uit Standaard 720.

De NBA zal op termijn een voorbeeldtekst opnemen in de verklaringengenerator.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Thijs Drupsteen.