NBA publiceert Alert 43 over voldoen aan ESEF-vereisten

De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd. De alert gaat in op de controle van de verplichting voor bepaalde oob’s en andere beursfondsen om de jaarlijkse financiële verslaggeving in een elektronisch formaat op te stellen.

De ESEF-vereisten (European Single Electronic Format) betreffen de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat. Deze vereisten moeten op grond van een door de Europese Commissie voorgeschreven verplichting worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen.

NBA Alert 43 geeft op het abstractieniveau van een standaard aan wat de accountant moet doen om vast te stellen dat een onderneming aan haar ESEF-verplichtingen heeft voldaan. Het is daarmee geen werkprogramma voor de accountant.

Regelgevend kader en Engelse tekst verklaring

Naast de alert zelf publiceert de NBA ook het regelgevend kader rondom ESEF en een Engelse vertaling van de tekst van de accountantsverklaring. Het regelgevend kader geeft aan hoe ESEF is vastgelegd in de wet- en regelgeving en tot welke verplichtingen dit leidt voor de accountant.

Omdat ESEF nog nieuw is, kan in de praktijk blijken dat een aanvulling of aanpassing van de alert nodig is. Mocht dit het geval zijn, dan zal de NBA dit zo snel mogelijk aanpassen.

De NBA heeft het voornemen om de alert in 2021 om te zetten in een standaard die niet alleen geschikt is voor de controle van financiële verslagen in ESEF, maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.