NBA-handreiking 1124 - Richtsnoeren Wwft definitief

De herziene versie van NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft, die in februari 2020 werd geconsulteerd, is definitief.

Achtergrond

In 2018 is de Wwft grondig gewijzigd. Die wetswijziging vormde aanleiding om de Richtsnoeren Wwft aan te passen. De aangepaste versie werd eind december 2018 geconsulteerd. Gelijktijdig is toen begonnen met het herschrijven van de Richtsnoeren Wwft om deze beter toegankelijk te maken voor gebruikers. In het tweede concept zijn ook de consultatiereacties op de eerste versie verwerkt. Dit heeft op 17 februari 2020 geleid tot een tweede consultatie van de geheel herschreven Richtsnoeren Wwft. In de definitieve versie zijn de consultatiereacties op de tweede versie verwerkt. De herziene Richtsnoeren Wwft zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NOB en het RB.

Tweede consultatie

Naast veel waardering voor de tweede consultatieversie zijn er ook veel reacties ontvangen. Meer reacties zelfs dan op de eerste consultatieversie. De respondenten deden suggesties om de structuur van de Richtsnoeren Wwft nog toegankelijker te maken, vroegen om een nadere toelichting en verzochten om extra onderwerpen te behandelen (zie verderop). In totaal werden meer dan 100 inhoudelijke punten aan de orde gesteld. In de tussentijd is de Wwft in 2020 drie keer gewijzigd. De vandaag openbaar gemaakte Richtsnoeren Wwft sluiten aan op deze wetswijzigingen. Tot slot is er een aantal keren overlegd met het BFT en met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Financiën. Doel was om te kijken of er tot overeenstemming was te komen op onderwerpen waar de beroeporganisaties op goede gronden andere standpunten innemen dan deze partijen. Dit is deels gelukt, deels (nog) niet. Het voornemen is om met elkaar door te blijven praten om te kijken of verschillen van mening kunnen worden opgelost of verkleind.

Extra onderwerpen (nieuw)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het UBO-register en op verzoek van verschillende respondenten zijn de Richtsnoeren Wwft uitgebreid met de volgende onderwerpen:

 • UBO bij huwelijk in gemeenschap van goederen en bij echtscheiding (voorbeeld 2 in paragraaf 6.8.2.2);
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen en UBO (paragraaf 6.8.2.8);
 • UBO-register (paragraaf 6.8.2.10);
 • PEP’s buiten de EU (kader in paragraaf 6.10.6);
 • Collegiaal overleg en geheimhouding van Wwft-melding (paragraaf 7.9.2);
 • De meldplicht en kennisnemen van een spoor van rechtsbijstand in de administratie van de cliënt (paragraaf 9.6);
 • Cliënt is Wwft-instelling (paragraaf 9.9). Ten opzichte van eerdere Richtsnoeren-versies vervangt deze paragraaf de paragraaf over de dubbele meldplicht. De nieuwe paragraaf gaat in op:
  • gevolgen voor het cliëntenonderzoek;
  • gevolgen voor de meldplicht;
  • drempelbedragen voor andere Wwft-instellingen;
  • dubbele meldplicht.

Oproep

Graag horen wij of er opmerkingen zijn met betrekking tot de extra onderwerpen (toesturen aan richtsnoeren_wwft@nba.nl ). Eventuele opmerkingen zullen worden verwerkt in een volgende versie van de Richtsnoeren Wwft. Daarin zullen ook eventuele toekomstige wetswijzigingen worden meegenomen.