NBA publiceert update NBA Alert 42

NBA Alert 42, over de gevolgen van het coronavirus voor het werk van accountants, is door de NBA ingrijpend aangepast. Er is een nieuw hoofdstuk ingevoegd: ‘Moet een opgemaakte jaarrekening die nog niet is vastgesteld worden aangepast als gevolg van nieuwe informatie over corona?’

De update van de Alert neemt als uitgangspunt dat de datum waarop het management de jaarrekening opmaakt ook de datum is tot waar gebeurtenissen na balansdatum worden meegenomen. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk, maar de uitbraak van het coronavirus is in principe geen reden voor aanpassing.

Controleverklaring

Ook wordt extra aandacht gegeven aan de gevolgen voor de controleverklaring. Volgens de Alert is het “niet noodzakelijk om de jaarrekening aan te passen wanneer de waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling passend blijft”. Dat ligt anders als de continuïteitsveronderstelling vervalt.  Als de jaarrekening door het management wordt aangepast, moet ook een nieuwe controleverklaring worden opgesteld.

De situatie rond corona is uitzonderlijk. Op diverse plaatsen wordt benadrukt dat de accountant zich professioneel-kritisch moet blijven opstellen en moet letten op het eerlijk toepassen van de regels.

NOW

De Alert geeft verder meer toelichting op de regels rondom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NBA voert overleg met het ministerie van SZW over de exacte invulling en de noodzaak om een accountantsverklaring te overleggen.

De heeft nu ook kleurcodes, die aangeven welke delen van de tekst voor groepen lezers relevant zijn. Sommige delen hebben specifiek betrekking op de controlepraktijk, andere op de samenstelpraktijk, op financiële functies of anderen. De versie van 6 april is de vijfde update van NBA Alert 42. Sinds 3 maart werden al vier versies uitgebracht van de ‘corona-alert’.