3 Ontwerpverordeningen ALV

Vandaag zijn op de website van de NBA de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 16 december. 

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 16 december worden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Met die ontwerpverordening komen drie nieuwe artikelen in de VGBA. Een artikel gaat over een verplichting tot collegiaal overleg. De andere twee maken expliciet dat het aannemen of aanbieden van geschenken of andere zaken in strijd is met de fundamentele beginselen, als dat tot doel heeft tot onethisch gedrag aan te zetten.

De tweede ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO).

De wijzigingen hebben betrekking op drie zaken:

  • Het uitbreiden van de kring van teamleden die mogelijk tot een bedreiging van vertrouwdheid / belangenbehartiging kunnen leiden doordat ze gedurende een lange periode betrokken zijn bij de opdrachtgever;
  • Beperken van de werkzaamheden van key assurance-partners tijdens de roulatietermijn; en
  • Explicieter maken dat roulerende partners nog wel een rol in de chain of command mogen uitvoeren, mits ze niet inhoudelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

De derde ontwerpverordening heeft betrekking op de wijziging van de Verordening op de praktijkopleidingen in verband met de instelling van een examencommissie die toe moet zien op het geïntegreerde slotexamen.

 

Ontwerpverordening Wijziging Verordening op de Praktijkopleiding

Meer informatie