Publicatie NBA-handreiking 1139 De met governance belaste personen bij gemeenten

Wie zijn nu precies de met governance belaste personen bij gemeenten en hoe is de communicatie met en van hen ingevuld? Dit zijn standaard vragen die spelen bij de controle van gemeenten.

Communicatie van de met governance belaste personen is belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatief goede controle. Enerzijds omdat de accountant zodoende informatie verkrijgt die helpt bij het plannen en uitvoeren van de controle, anderzijds omdat de accountant op zijn beurt informatie verstrekt die de met governance belaste personen helpt om hun toezicht uit te voeren.

Daarnaast is goede communicatie belangrijk omdat het overleg met de met governance belaste personen (bij gemeenten de gemeenteraad) zorgvuldigheid vereist omdat het vaak om openbare stukken gaat die met de gemeenteraad worden besproken.

Met de op 13 november gepubliceerde NBA-handreiking geeft de NBA uitleg aan de toepassing van Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen en andere Standaarden bij de controle van gemeenten.

Met behulp van de input verkregen uit de consultatie van een concept versie vorig jaar is de definitieve versie van de handreiking opgesteld. Aanpassingen ten opzichte van de consultatieversie betreffen het volgende:  

  • verduidelijking van de positie van de rekenkamer of rekenkamercommissie;
  • aanpassing van de alinea over ‘Artikel 12-status’ (slechte financiële situatie) van de gemeente om de situatie feitelijk juist weer te geven;
  • toelichting over hoe de verschillende commissies in de praktijk kunnen werken;
  • toevoeging van bijlage 3 met een aantal zaken ter verduidelijking waaronder adviezen aan de gemeenteraad over het toetsingskader inzake financiële rechtmatigheid.