Dashboard Accountancy uitgebreid met info over fraude

Het online Dashboard Accountancy, begin april door de NBA geopend om inzicht te bieden in de kwaliteitsverbetering door het beroep, heeft een update gekregen. Het is uitgebreid met informatie over de rol van de accountant bij fraude.

De accountant heeft een verantwoordelijkheid bij het signaleren van fraude in organisaties, maar er is discussie over hoe ver die verantwoordelijkheid reikt, aldus de intro op het dashboard bij het nieuwe deel over Fraude. “Afgaande op praktijkervaringen, metingen en gesprekken met deskundigen is het echter veilig te concluderen dat accountants de afgelopen jaren steeds meer tijd en aandacht besteden aan frauderisico’s en aanwijzingen voor fraude.”

‘Ongemak aangaan’

Volgens Mariska Hoogstad, director Audit & Assurance bij Mazars, kan een kleine fraude duiden op een groter probleem, “bijvoorbeeld een bedrijfscultuur waarin men het niet zo nauw neemt met de regels”. Hoogstad legt, op basis van eigen ervaring, in een interview op het dashboard uit dat het constateren van fraude bij een opdrachtgever en het werk dat nodig is om vervolgens passende maatregelen te realiseren een accountant “niet in de koude kleren” gaat zitten.

Volgens FIOD-directeur Bert Langerak moet de accountant zijn verantwoordelijkheid nemen naar het maatschappelijk verkeer en waar nodig “het ongemak aangaan” door vermoedens van fraude te bespreken. Sinds het takenpakket van de opsporingsdienst in 2012 werd uitgebreid van alleen fiscale fraude naar ook witwas- en corruptiezaken heeft de dienst ongeveer 30 tot 35 accountants voor de tuchtrechter gedaagd. "Dat zijn er te veel", aldus Langerak.

Fraudepanel

De meeste kantoren met een oob-vergunning beschikken inmiddels over een gespecialiseerd ‘fraudepanel’. De accountant die tijdens zijn werk op mogelijke fraude stuit, is vaak verplicht om dit panel te consulteren. Deze fraudepanels hebben in 2018 ruim 500 gevallen van (signalen van) fraude laten onderzoeken. De teller van het aantal geconstateerde gevallen van ‘een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang’ staat over 2018 op 42. Uit de relatief lage aantallen in combinatie met de sterke fluctuaties per jaar is geen trend te onderkennen, noch zijn er conclusies aan te verbinden, aldus het dashboard. Wel was bij veel kantoren in 2015 sprake van een duidelijke piek.

Ook het aantal meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties is opgenomen op het dashboard. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) meldt over 2017 in totaal 1155 meldingen door accountants. In dat jaar werden er 238 door accountants gemelde transacties verdacht verklaard.

Het ‘fraudeprotocol’, in december 2018 gepubliceerd door de Stuurgroep Publiek Belang, is ook opgenomen op het dashboard. In het protocol wordt aangegeven wat de rol van de accountant is ten aanzien van fraude, op basis van de thans geldende wet- en regelgeving.

Dashboard

Het Dashboard Accountancy, dat prestaties van openbare accountantskantoren permanent zichtbaar wil maken, is dit voorjaar opgezet samen met de oob-accountantskantoren. Het biedt ook informatie over uitkomsten van interne inspecties, de rol van toezichthouders en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Ook zijn alle transparantieverslagen van de oob-kantoren opgenomen.

De bedoeling is om in de komende tijd telkens nieuwe content aan het dashboard toe te voegen.