NBA consulteert over VGBA en ViO

De NBA brengt op 19 juli 2019 twee consultaties naar buiten over de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). De consultatieperiode voor beide consultaties sluit op 13 september 2019. Er is voor deze lange periode gekozen omdat de consultatie deels in de zomervakantie plaatsvindt. 

Aanpassingen VGBA en ViO op grond van gewijzigde Code of Ethics

De Code of Ethics, de internationale set met regels op het gebied van onafhankelijkheid en ethiek, is gewijzigd. Deze set van regels is opgesteld door IESBA, de internationale standard setter op dit gebied. Een aantal wijzigingen is voor de NBA aanleiding om de leden voor te stellen aanpassingen aan te brengen in de VGBA en in de ViO. Andere aanpassingen worden naar de mening van de NBA al voldoende afgedekt door de huidige regels, in samenhang met de toelichtingen en de daarbij horende NBA-handreikingen.

In het consultatiedocument worden de keuzes van de NBA uitgelegd en worden voorstellen gedaan voor de op te nemen regels.

Speciale aandacht wordt besteed aan de herinvoering van 'Verplicht collegiaal overleg'. Het voorstel hiervoor was opgenomen in het Actieplan MKB: De accountant kijkt mee dus is het oké. In dit plan wordt voor het MKB invulling gegeven aan de Vernieuwingsagenda van de NBA.

Evaluatie VGBA en ViO

In 2014 zijn de VGBA en de ViO van kracht geworden. Hierbij is afgesproken dat na een aantal jaar een evaluatie van deze regelingen zou plaatsvinden. In de afgelopen periode zijn collega's en belanghebbenden benaderd om hun mening over deze regelingen te geven. Uiteraard hebben we daarbij niet iedereen gesproken.

In het document wordt beschreven wat de Subcommissie Ethiek en het Adviescollege voor beroepsreglementering, die de evaluatie uitvoeren, tot nog toe gehoord hebben en waar dit toe leidt.

De consultatie wordt uitgevoerd om van partijen die tot nog toe nog niet betrokken zijn te horen of er nog andere meningen zijn en om partijen die wel betrokken zijn de mogelijkheid te geven om te reageren als hun mening onvoldoende is weergegeven.