Update HRA deel 3 voorbeeldteksten en Verklaringengenerator

De NBA publiceerde donderdag 17 januari een nieuwe versie van de Verklaringengenerator, een update van de voorbeeldteksten en een nieuwe pdf-versie  van HRA deel 3 Voorbeeldteksten.

Aanpassingen vraagstructuur 
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de eerdere versie is dat de controleverklaringen nu beter aansluiten bij wet- en regelgeving. Zo is het nu mogelijk om voor bepaalde passages uit een voorbeeldtekst te verwijzen naar een bijlage of naar de NBA-website.

Verder volgt een passage over eventuele samenloop van materiële onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling of een oordeel met een 'oob-passage' over kernpunten automatisch, in het geval sprake is van een dergelijke situatie.

Redactionele wijzigingen 
Bij controleobjecten anders dan jaarrekening is het verband met andere informatie, wanneer aanwezig, anders verwoord. 

In voorbeeldrapportages op basis van Standaard 810 Rapportage samengevatte financiële overzichten (HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 1.12) is de beschrijving van het object niet langer 'optioneel'. Verder is in de voorbeeldrapportages Standaard 2410 (HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 2.4) de aanduiding van de standaard verbeterd.

Nalopen van gegenereerde verklaringen in de Verklaringengenerator 
Door de complexiteit rond het genereren van een controleverklaring is het mogelijk dat de gegenereerde verklaring nog aanpassing behoeft. Wij raden u aan om de gegenereerde verklaring goed na te lopen.

XBRL 
Van elke accountantsverklaring (controle-, beoordelings-, samenstellingsverklaring) is een XBRL-instance te genereren. Van de meest gebruikelijke wordversies van verklaringen zijn ook de XBRL-instances beschikbaar via het overzicht word-versies/XBRL-instances.

HRA deel 3 Voorbeeldteksten (pdf-bestand)
Voor de nieuwe versie van HRA deel 3 voorbeeldteksten geldt dat:

 • De meest recente voorbeeldbrieven wel zijn te vinden via de pagina Voorbeeldteksten, maar nog niet zijn opgenomen in de generator of de pdf. Dit geldt ook voor de assurance-rapporten in nieuw format.
 • De redactionele tekortkomingen rond voetnoten in het pdf-bestand HRA deel 3 hardnekkig blijken, deze worden zo spoedig mogelijk aangepast.
 • Het pdf-bestand nog wel de ‘gewone’ goedkeurende controleverklaringen (subhoofdstuk 1.1.1) bevat voor alle ‘varianten’ van een jaarrekening. In de subhoofdstukken 1.1.2 t/m 1.1.18, 1.2 en 1.2.20 zijn echter alleen nog de varianten 1 en G opgenomen. De overige varianten zijn wel beschikbaar via het overzicht word-versies/XBRL-instances.
 • De volgende controleverklaringen zijn komen te vervallen:
  • De controleverklaringen voor een debiteurenoverzicht en een opgave verzekerd belang;
  • De controleverklaring bij een jaarrekening op basis van én Titel 9 Boek 2 BW én IFRS for SMEs, met een oordeel met beperking ten aanzien van IFRS for SMEs en een goedkeurend oordeel ten aanzien van Titel 9 Boek 2 BW.

Meer uitleg in Ten geleide en Handleiding 
Het 'Ten geleide' en de 'Handleiding voor het gebruik van de generator' bevat meer uitleg over de gewijzigde vraagstructuur in de generator en in HRA deel 3.

Vragen of suggesties? 
De NBA houdt zich aanbevolen voor uw vragen of suggesties om de generator of de inhoud van deel 3 HRA te verbeteren.

Toekomstige aanpassingen
De komende maanden werkt de NBA aan:

 • De actualisering van publieke-sector-rapportages;
 • Het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin;
 • het updaten van de generator voor onder meer XBRL-instances van een controleverklaring (Nederlands, Engels) bij staten (banken, verzekeraars) en van een controleverklaring (Nederlands) in de onderwijssector.