Sectorcommissie Decentrale overheden publiceert 3 notities

De SDO- en BADO-notities gaan over de onderwerpen Controle Jeugd en Wmo, Controle op aanbestedingsrechtmatigheid en de Verbijzonderde Interne Controle. 

Deze notities zijn door samenwerking van betrokkenen in de keten ook gerealiseerd in het kader van het project Ketenkracht als onderdeel van de NBA-Vernieuwingsagenda en het thema Onomstreden kwaliteit.

 

SDO-notitie ‘Controle interne beheersing Jeugd en Wmo voor gemeenten en accountants’

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de taken in het sociaal domein, zijn uitvoering en bedrijfsvoering van Jeugd en Wmo een ‘normaal’ onderdeel van het takenpakket van gemeenten geworden. Toch worstelen veel gemeenten nog met de beheersbaarheid van knelpunten/tekorten in het sociaal domein waardoor tijdige bijsturing nog lastig kan zijn. De Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) brengt een notitie uit die gemeenten en accountants ondersteunt en goede voorbeelden geeft bij het opstellen van een controleaanpak. Onder andere de controleaanpak op prestatielevering van zorg (natura en PGB) wordt hierin nader uitgewerkt voor gemeenten en hun accountants.

SDO-notitie ‘Uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden’

Deze ‘good practice’ gaat in op het verkrijgen van toereikende en geschikte controle-informatie rond het vaststellen van aanbestedingsrechtmatigheid in het geval van rechtmatigheidscontrole bij jaarrekeningen of andere financiële overzichten van decentrale overheden. Ook wordt een aantal praktische handvatten voor de controlepraktijk gegeven via green/red-flags. Onderwerpen zijn het onderscheid tussen subsidie en aanbesteding en het omgaan met regelgeving/normering inzake Europese aanbesteding.

BADO-notitie over ‘De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) bij decentrale overheden’

De samenwerkingscommisie van accountants en decentrale overheden BADO, heeft een notitie over de VIC uitgebracht. De verbijzonderde interne controle van een decentrale overheid is onder andere gericht op het verkrijgen van inzicht vanuit de eigen organisatie op de kwaliteit van de beheersmaatregelen van de getrouwe en rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening. Doel van deze notitie is decentrale overheden inzicht te bieden in de verschijningsvormen en de manieren waarop de VIC kan worden ingericht. De notitie gaat ook in op mogelijke samenwerking met de externe accountant en op mogelijke ontwikkelperspectieven van de VIC.

Meer informatie over de Sectorcommissie Decentrale Overheden