Publieke Managementletter Duurzaamheid

De NBA Signaleringsraad heeft Duurzaamheid als thema voor de 25e Publieke Managementletter (PML) gekozen. De PML zal gepresenteerd worden in het najaar 2019.

Het besef dat verduurzaming noodzakelijk is om de wereld leefbaar te houden neemt op brede schaal toe, toch zijn nog lang niet alle organisaties en accountants ermee bezig.

Gezien de urgentie van het onderwerp (klimaatverandering, uitputting van grondstoffen) is veel meer actie nodig. Er is wetgeving op komst om CO2-uitstoot duurder te maken, banken/investeerders letten bij financiering op duurzaamheidsaspecten en consumenten willen duurzame producten en diensten. Hierdoor neemt de behoefte toe aan betrouwbare niet-financiële informatie. Tegelijk ontstaan risico’s (zoals reputatieschade, aansprakelijkheid en tekort aan natuurlijke hulpbronnen) als organisaties niet werken aan verduurzaming. Deze factoren hebben financiële gevolgen en kunnen zelfs tot continuïteitsrisico’s leiden.

Van accountants mag worden verwacht dat zij hierover het gesprek aangaan met organisaties en hen wijzen op (langetermijn-)risico’s en mogelijke consequenties. De keuze voor dit thema sluit aan op het programma van de Groene Brigade, dat als onderdeel van de Vernieuwingsagenda focust op de rol van accountants in de duurzame economie.