Vooraankondiging ledenvergadering NBA 17 juni 2019

De volgende bijeenkomst van de ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 17 juni 2019. De locatie en de aanvangstijd van de vergadering worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Benoemingen Ledenvergadering 2019

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels verschillende benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur 
Het bestuur is voltallig (7 personen). In juni 2019 treden geen door de ledenvergadering benoemde bestuursleden af. Wel legt in juni mevrouw D.M. Clement haar functie neer als afgevaardigde vanuit het ledengroepbestuur openbaar accountants. Aangezien mevrouw Clement door de ledenvergadering is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de NBA, zal de ledenvergadering op 17 juni uit de leden van het bestuur een nieuwe plaatsvervangend voorzitter dienen te benoemen.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. De heer M.J. van der Vegte RA (thans voorzitter van de NBA) is herbenoembaar. Mevrouw Clement (thans plaatsvervangend voorzitter) is niet herbenoembaar.

Accountant en plaatsvervangend accountant
Doorgaans worden in de ledenvergadering van juni ook de accountant en de plaatsvervangend accountant benoemd die de controle van het komend boekjaar uitvoeren. Aangezien dit jaar ook in december nog een ledenvergadering gepland staat, wordt van de gebruikelijke procedure afgeweken. De NBA wenst namelijk van accountant te wisselen. Verwacht wordt dat de selectieprocedure ultimo 2019 kan worden afgerond.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering deelt het bestuur de namen van de door hem aanbevolen kandidaten mede. Omdat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter uit het zittende bestuur dient te worden gekozen, en er in juni geen door de ledenvergadering benoemde personen aftreden, kunnen er ten behoeve van de ledenvergadering van juni ook geen kandidaten worden aanbevolen door een ledengroepbestuur of door leden.