Drie ontwerpverordeningen voor ledenvergadering 17 juni 2019

Vandaag zijn op de website van de NBA de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 juni.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 juni worden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verlenging van de termijn waarbinnen de beroepseed voor accountants moet worden afgelegd. Verder wordt een ontwerpverordening voorgesteld die ertoe leidt dat een wijziging van contributiegroep in de loop van een jaar, niet langer leidt tot verrekening van contributiebetalingen. De derde ontwerpverordening heeft ten slotte betrekking op een automatische jaarlijkse aanpassing van tarieven die zijn vastgelegd in verordeningen.